La­ten cre­pe­ren of zo veel mo­ge­lijk voe­ren met eten, lief­de en ken­nis? Met de app Ka­mer­got­chi van Zon­dag met Lu­bach be­paal jij het hu­meur van een lijst­trek­ker. ‘Dit is voor jon­ge­ren veel leu­ker dan een talk­show!’

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - SANDER SCHOMAKER @Meub69 sander.schomaker@me­tro­nieuws.nl

Ra­ge. Met de Ka­mer­got­chi- app scoort de re­dac­tie van Zon­dag met Lu­bach op­nieuw een we­reld­hit. De zo­ge­noem­de Ka­mer­got­chiapp van het VPRO-pro­gram­ma Zon­dag met Lu­bach blijkt een da­ve­rend suc­ces. In de app moe­ten ge­brui­kers een lijst­trek­ker ver­zor­gen en een beet­je lief­de ge­ven, daar­voor krij­gen zij pun­ten. De re­dac­tie van Ar­jen Lu­bach bor­duurt met de Ka­mer­got­chi voort op de Ta­ma­got­chi, de Ja­pan­se ra­ge uit de ja­ren 90 van de vo­ri­ge eeuw.

Het is dui­de­lijk weer een schot in de roos van ‘Team Lu­bach’. Op Twit­ter is de app al da­gen trending topic en veel men­sen spe­len non-stop. Zo schreef Mis­sFlix op Twit­ter: ‘Ik zet dus steeds m’n ti­mer op 6 mi­nu­ten want ik wil in de high­sco­re-lijst en loop 2 da­gen ach­ter.’ Mis­sFlix, die niet met haar ei­gen naam in de krant wil, heeft dus als doel om hoog te sco­ren met de app.

„Mark Rut­te is m’n eer­ste lijst­trek­ker op de app”, zegt ze. „Ik vind het echt ge­ni­aal ver­zon­nen. On­danks dat ik Mark Rut­te een gro­te Pi­nok­kio en drie keer niks vind, laat ik hem niet ster­ven.”

Mis­sFlix gaat 15 maart stem­men, maar niet op Rut­te. „Ik denk dat ik Forum voor De­mo­cra­tie ga stem­men of de PVV. Maar FvD sluit meer aan bij mij, dus dat zal het wel wor­den. Ik denk dat door de­ze app jon­ge­ren zich ge­mak­ke­lij­ker kun­nen gaan ver­die­pen in de po­li­tiek. Het is een leu­ke voor­zet en in ie­der ge­val veel be­ter dan talk­shows. Die spre­ken de jon­ge­ren to­taal niet aan.”

De re­dac­tie van Zon­dag met Lu­bach werk­te een aan­tal we­ken in het diep­ste ge­heim aan de app en is blij met het ‘on­ver­wach­te suc­ces’ zo­als ze het zelf noe­men. „Het aan­tal down­lo­ads is moei­lijk te zeg­gen om­dat de ge­ge­vens van de app­sto­res een dag ach­ter lo­pen”, zegt Pie­ter Klok na­mens de re­dac­tie. „Vol­gens de cij­fers die we wel heb­ben, is er in to­taal al 4,4 mil­joen keer eten, aan­dacht en lief­de ge­ge­ven. Naar aan­lei­ding van de lan­ce­ring van on­ze vo­ri­ge stem-app ‘Stemt­in­der’, heb­ben we ex­tra ser­vers bij­ge­scha­keld, maar als­nog bleek dat te wei­nig te zijn. Dat on­ver­wach­te suc­ces is na­tuur­lijk ge­wel­dig.”

/ ALEXAN­DER SCHIPPERS | ANP

De Ka­mer­got­chi-app is een da­ve­rend suc­ces en in­mid­dels al 320.000 keer ge­down­load.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.