WAAR­OM IS BIERTJE IN KROEG DUUR­DER?

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - JESSICA HE­IJ­MANS

De prijs van een biertje is de af­ge­lo­pen tien jaar flink ge­ste­gen. Me­tro zocht ant­woord op de vraag: waar­om is bier in de su­per­markt zo­veel goed­ko­per dan in een ca­fé?

Hoe hard stij­gen de pils­prij­zen ei­gen­lijk?

Vo­rig jaar kost­te een pils­je in een ca­fé ge­mid­deld 2,43 eu­ro. Dit is maar liefst 72 cent meer dan in 2006. In de su­per­markt bleef het bij het bij een prijs­stij­ging van 14 pro­cent in tien jaar tijd. Een krat­je pils werd per li­ter 18 cent duur­der. Een fles­je pils (van 30 cl) is in de su­per­markt dus ge­mid­deld 0,45 eu­ro.

Hoe­kom­thet dat su­per­mark­ten la­ge­re prij­zen han­te­ren?

Vol­gens het CBS is een van de oor­za­ken voor dit ver­schil dat su­per­mark­ten gro­ter in­ko­pen, waar­door zij voor­de­li­ge­re prij­zen kun­nen af­dwin­gen bij brou­we­rij­en. Daar­naast ad­ver­te­ren su­per­mark­ten met aan­bie­din­gen, ter­wijl ca­fés el­kaar niet op die ma­nier be­con­cur­re­ren. „Daar gaat het ook om de sfeer van de lo­ca­tie en de men­sen die er ko­men”, stelt het CBS. Cees den Bak­ker van Ko­nink­lij­ke Ho­re­ca Ne­der­land (KHN) is van me­ning dat het te­gen­over el­kaar stel­len van su­per­mark­ten en ho­re­ca, ap­pels en pe­ren met el­kaar ver­ge­lij­ken is.

Dus: waar­om is een pils­je in een ca­fé zo­veel duur­der?

Dat ant­woord moe­ten wor­den ge­zocht in de ge­he­le bier­ke­ten, al­dus Harm van Deu­ren, ei­ge­naar van ho­re­ca­bier.nl. Al­ler­eerst gaat het bier van de brou­we­rij naar de ho­re­ca. „Te­gen al­le eco­no­mi­sche wet­ten in is het bier dat door de brou­we­rij wordt ge­le­verd aan de ho­re­ca duur­der dan wat zij le­ve­ren aan de su­per­markt.” Hoe dat komt? „De brou­we­rij­en zit­ten diep in de ho­re­ca. Zo is bij­voor­beeld de tapin­stal­la­tie in bruik­leen, le­nen de brou­we­rij­en geld uit aan de on­der­ne­mers of le­ve­ren zij een bin­nen­huis­ar­chi­tect aan een nieuwe zaak.” Al dit soort dien­sten wor­den dan ver­taald in een ho­ge prijs.

Kun­nen de ho­re­ca­on­der­ne­mers dan niet on­der­han­de­len over de prijs?

„Dat ligt aan de po­si­tie ten op­zich­te van de brou­we­rij. Hoe hard heeft een on­der­ne­mer de brou­we­rij no­dig?”, al­dus Van Deu­ren. „Als hij bij­voor­beeld in het pand van de brou­we­rij zit, of de brou­we­rij is de hoofd­huur­der, dan heeft de on­der­ne­mer wei­nig te zeg­gen en wordt de prijs ge­dic­teerd door de brou­we­rij.” Is het ca­fé on­af­han­ke­lijk, dus met ei­gen huur, tapin­stal­la­tie etc., dan heb je een be­te­re on­der­han­de­lings­po­si- tie. „Er is na­me­lijk meer dan vol­doen­de com­pe­ti­tie on­der brou­we­rij­en.” Kort­om: de macht ligt bij veel con­trac­ten tus­sen brou­we­rij­en en on­der­ne­mers bij de brou­we­rij. On­der­ne­mers die een be­te­re po­si­tie heb­ben, krij­gen daar­en­te­gen meer kor­ting op de kunst­ma­tig ho­ge bru­to­prijs.

Hoe zit het met de prijs­ver­ho­gin­gen van brou­we­rij­en?

AB InBev, waar Ju­pi­ler, Her­tog Jan en Dom­melsch on­der val­len, laat on­der­ne­mers on­ge­veer 3,5 pro­cent meer be­ta­len dan het jaar daar­voor. Ook ho­re­ca­on­der­ne­mers die Am­stel, Brand of Hei­ne­ken schen­ken, kre­gen dit jaar te ma­ken met een for­se prijs­ver­ho­ging: cir­ca 3,7 pro­cent. Hei­ne­ken liet aan de Te­le­graaf we­ten dit te moe­ten doen „om te kun­nen blij­ven in­ves­te­ren in de ho­re­ca en om nieuwe pro­duc­ten te kun­nen ont­wik­ke­len. Ook een stij­ging in al­ge­me­ne kos­ten, zo­als per­so­neels-, pro­duc­tie- en ener­gie­kos­ten moe­ten ge­com­pen­seerd wor­den. Bij Ho­re­ca­bier.nl zet­ten ze vraag­te­kens bij de re­de­ne­rin­gen van de brou­we­rij­en: „Hoe­wel er de laat­ste ja­ren ac­cijns­ver­ho­gin­gen zijn ge­weest en ook bij ons de kos­ten van on­der an­de­re sa­la­ris­sen en grond­stof­fen toe­ne­men, is er geen re­ë­le on­der­bou­wing voor het ver­ho­gen van de bru­to­prij­zen. Wij heb­ben on­ze prijs sinds 2013 dan ook niet meer ver­hoogd.”

/ REM­KO DE WAAL | ANP

Vo­rig jaar kost­te een pils­je in een ca­fé ge­mid­deld 2,43 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.