Ka­mer­got­chi goes vi­ral

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Het is Zon­dag met Lu­bach op­nieuw ge­lukt om de in­ter­na­ti­o­na­le pers te ha­len met een on­der­werp uit het VPRO­pro­gram­ma. Eer­der werd het film­pje over Do­nald Trump waar­in Lu­bach vroeg of ‘The Ne­ther­lands se­cond’ kon­den wor­den een hit van Ame­ri­ka tot en met Rus­land en al­les wat daar tus­sen lag.

Met de Ka­mer­got­chi-app lijkt in­mid­dels het­zelf­de te ge­beu­ren. „Er zijn ar­ti­ke­len ver­sche­nen op een paar bui­ten­land­se si­tes en Ar­jen heeft di­ver­se in­ter­vie­w­aan­vra­gen ge­kre­gen, on­der an­de­re van de BBC, Ja­pan­se te­le­vi­sie en de Rus­si­sche Staats­te­le­vi­sie”, re­a­geert de re­dac­tie van het pro­gram­ma. In ver­band met de bui­ten­land­se aan­vra­gen heeft Zon­dag met Lu­bach het film­pje over de Ka­mer­got­chi op YouTu­be in het En­gels on­der­ti­teld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.