Spoor­lo­pen neemt toe

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS - ME­TRO

Vo­rig jaar lie­pen16.359 trei­nen ver­tra­ging op door spoor­lo­pers en kwa­men ruim 1,6 mil­joen rei­zi­gers te laat op hun be­stem­ming aan. Spoor­lo­pers za­de­len trein­rei­zi­gers op met zo’n 3,5 uur ver­tra­ging per dag.

ProRail waar­schuwt on­der meer met cam­pag­nes voor het ge­vaar en de over­last dat lo­pen na­bij het spoor met zich mee­brengt. De ‘Spoor­lo­per’ die van­daag is ge­plaatst in het Spoor­weg­mu­se­um is het meest re­cen­te mid­del dat is in­ge­zet om men­sen te wij­zen op de ge­va­ren. De Spoor­lo­per, een ‘kijk­doos’ van 6 bij 3 me­ter, waar­schuwt de be­zoe­kers met ani­ma­ties voor de ge­va­ren van een voor­bij­ra­zen­de trein.

Bij­na 30 pro­cent van de ver­tra­gin­gen komt door spoor­lo­pers. Vo­rig jaar ont­ving spoor- be­heer­der ProRail 3105 mel­din­gen. Dat zijn er twee­hon­derd meer dan een jaar eer­der. „Spoor­lo­pers zijn vaak wan­de­laars, men­sen die hun hond uit­la­ten, spe­len­de kin­de­ren of van­da­len langs het spoor”, zegt een woord­voer­der van ProRail. Ze dui­ken voor­al op als het lek­ker weer is en op plek­ken waar re­cre­a­tie en spoor el­kaar te­gen­ko­men.

„Denk aan na­tuur­ge­bie­den of een cam­ping die naast het spoor ligt. Ma­chi­nis­ten schrik­ken, rem­men en krij­gen van de ver­keers­lei­ding de op­dracht om stap­voets ver­der te rij­den om on­ge­val­len te voor­ko­men. Al­le an­de­re trei­nen op het tra­ject moe­ten dan ook lang­za­mer rij­den, waar­door veel rei­zi­gers te laat op hun be­stem­ming ar­ri­ve­ren.”

‘Spoor­lo­pers zijn vaak wan­de­laars, men­sen die hun hond uit­la­ten, spe­len­de kin­de­ren of van­da­len langs het spoor.’ woord­voer­der van ProRail.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.