PVV gaat de straat niet meer op

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - ANP

‘Mijn he­mel ook dit wist ik niet. Wat weet ik nog meer niet?’ Geert Wil­ders op Twit­ter

De po­li­tie­me­de­wer­ker van de Dienst Be­wa­ken en Be­vei­li­gen (DBB) die vast­zat op ver­den­king van het lek­ken van ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie, is gis­te­ren vrij­ge­la­ten. De rech­ter­com­mis­sa­ris oor­deel­de dat de man zijn pro­ces in vrij­heid mag af­wach­ten. Dat wil zeg­gen dat hij na af­loop van de zit­ting in de Haag­se recht­bank naar bui­ten mocht lo­pen. Het Open­baar Mi­nis­te­rie had ge­vraagd de man voor veer­tien da­gen lan­ger vast te hou­den en be­raadt zich over ho­ger be­roep.

De DBB van de Lan­de­lij­ke Een­heid, waar de man werkt, be­schermt on­der an­de­ren de le­den van het Ko­nink­lijk Huis, di­plo­ma­ten en be­dreig­de po­li- ti­ci zo­als PVV-voor­man Geert Wil­ders. De man was geen per­soon­lijk be­ge­lei­der van Wil­ders, maar hij was wel be­last met het ma­ken van zo­ge­noem­de om­ge­vings­scans voor de be­vei­li­ging van de po­li­ti­cus. Hij had ook toe­gang tot ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie.

De PVV liet gis­te­ren we­ten in ver­band met het lek voor­lo­pig al­le pu­blie­ke ac­ti­vi­tei­ten, zo­als fly­er­ac­ties, op te schor­ten. Vol­gens on­der an­de­ren korps­chef Erik Aker­boom en mi­nis­ter Stef Blok (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie) zijn be­scherm­de per­so­nen, on­der wie ook Wil­ders, niet in ge­vaar ge­weest door de lek.

De po­li­tie­me­de­wer­ker werd maan­dag­avond op­ge­pakt op ver­den­king van het schen­den van ambts­ge­hei­men en het lek­ken van ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie. De ver­den­king was vol­gens de rech­ter-com­mis­sa­ris ech­ter niet zwaar ge­noeg om hem in voor­lo­pi­ge hech­te­nis te ne­men.

/ KOEN VAN WEEL | ANP

Me­dia ver­drin­gen zich rond PVV- lei­der Geert Wil­ders die fly­ers uit­deelt in het cen­trum van Spij­ke­nis­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.