Voor­pa­gi­na van Me­tro pim­pen is ’n soort ver­sla­ving voor Bob

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS - AN­NE- FLEUR PEL @An­neFleurPel an­ne.fleur.pel@me­tro­nieuws.nl

Bob Tim­mer maakt el­ke dag een kunst­werk van de voor­pa­gi­na van Me­tro. „Het is een beet­je een ver­sla­ving ge­wor­den.” et ce­te­ra.t Da­tDt von­denn­den wij zo mooi dat we dat gin­gen na­te­ke­nen op pa­pier.”

Op zijn zestiende kreeg hij een an­de­re hob­by: meis­jes. De te­ken­pen werd neer­ge­legd en ppas ruim een half jjaar ge­le­den weer eecht op­ge­pakt. „Mijn moe­der vvond het al­tijd zo leuk hoe ik te­ken­de en vond het zo jjam­mer dat ik het niet meer deed. Toen ze vo­rig jaar zo­mer aan mij vroeg wat ik voor mijn ver­jaar­dag wil­de en ik zei: acryl­verf­stif­ten om weer te kun­nen te­ke­nen, heeft ze die met­een voor me ge­kocht.”

Zijn oud­ste zoon­tje van 6 jaar heeft de smaaksm in­mid­dels ook te pak­ken. Hij zit ge­zel­lig naast zijn va­der te krab­be­len en mocht on­langs zelfs een keer mee naar de ’be­ruch­te’ ska­te­baan. „Ik was niet zo te­vre­den over iets wat ik hadhd ge­zett en wil­de dat aan­pas­sen. Hij mocht van mij ook zijn naam zet­ten. Van die van hem kun je na­tuur­lijk niets le­zen, maar die gro­te ogen die hij op­zet­te, dat was fan­tas­tisch. Hij vindt het enorm in­te­res­sant wat zijn va­der al­le­maal doet.”

En hij niet al­leen. Van­uit de Ver­e­nig­de Sta­ten heeft hij een be­stel­ling bin­nen­ge­kre­gen van stic­kers die hij maakt met zijn TDFtag er­op. „Hij had die ge­zien op mijn IIn­st­agram. Hij spaart dit soort stic­kers van gra­fit­ti-ar­ties­ten en wil er een paar neer­leg­gen in de win­kel waar hij werkt en een paar bui­ten op­plak­ken. Ik ben nog nooit in de VS ge- weest, maar straks hangt mijn naam daar wel in de stra­ten. Ge­wel­dig.”

Daar­naast heeft een win­ke­lier die kle­ding op al­ler­lei ma­nie­ren voor­ziet van prints en die bin­nen­kort zijn ei­gen lijn wil be­gin­nen, Tim­mer be­na­derd. Of hij wil mee­den­ken over te­ke­nin­gen. Tim­mer vindt het al­le­maal ge­wel­dig, maar ’zijn’ Me­tro ver­geet hij niet. „Daar blijf ik mee door­gaan. Men­sen vin­den het leuk. Het voelt als een soort ’moetje’ voor mij. Op vrije da­gen ga ik ook naar het sta­ti­on om er een te ha­len. Ik word boos als er geen krant meer ligt, ha­ha. Pas ben ik daar­om he­le­maal naar een an­der sta­ti­on ge­re­den. Het is een beet­je een ver­sla­ving ge­wor­den.”

/ NORBERT REIJNGOUD | AW FOTO

Bob Tim­mer met twee van zijn cre­a­ties. „Ik be­gin met het lo­go, en heb ver­der geen voor­op­ge­zet plan. Het ont­staat ge­woon.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.