D66: Fiet­sers over snel­weg naar werk

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS - JOHAN VAN BO­VEN @jo­han­van­bo­ven j.van.bo­ven@tmg.nl

Weg met de cha­os van fiet­sen bij sta­ti­ons! Dat vindt D66 en de par­tij heeft er flink wat geld voor over. Met een pak­ket aan maat­re­ge­len wil D66 het le­ven van fiet­sers een stuk aan­ge­na­mer ma­ken. De par­tij trekt hon­der­den mil­joe­nen uit om het reis­ge­mak te be­vor­de­ren. Zo moet het aan­tal snel­we­gen voor fiet­sers flink wor­den uit­ge­breid.

„Er zijn plan­nen voor fiets­snel­we­gen en ie­der­een is het er­over eens dat ze er moe­ten ko­men, maar de fi­nan­cie­ring is niet rond. Wij wil­len daar 150 mil­joen voor be­schik­baar stel­len”, al­dus Twee­de Ka­mer­lid Stien­tje van Veld­ho­ven. „Fiet­sen is ge­zond en het voor­komt fi­les. Fit­te me­de­wer­kers zit­ten be­ter in hun vel en de goe­de be- reik­baar­heid sti­mu­leert de eco­no­mie.”

Ook het aan­tal fiet­sen­stal­lin­gen bij sta­ti­ons ziet D66 graag uit­ge­breid wor­den. Het zijn in veel ge­val­len ij­ze­ren jun­gles waar nau­we­lijks ruim­te meer is. Een plek­je zoe­ken kost veel tijd, ter­wijl de trein op het punt van ver­trek­ken staat. Het is voor veel rei­zi­gers een da­ge­lijk­se er­ger­nis.

„Zo maak je zo­wel het fiet­sen als het rei­zen met het open­baar ver­voer wel erg on­aan­trek­ke­lijk”, zegt Van Veld­ho­ven. De par­tij wil 100 mil­joen eu­ro per jaar uit­trek­ken om de fiet­sen­stal­ling­cha­os bij sta­ti­ons aan te pak­ken. „Met dat be­drag los­sen we het te­kort aan fiets­plek­ken de ko­men­de ja­ren vol­le­dig op.”

Dat klinkt ui­ter­aard als mu­ziek in de oren van de Fiet­sers­bond. „Er zijn men­sen die de fiets la­ten staan en zelfs niet met de trein rei­zen, om­dat ze hun fiets niet kwijt kun­nen op een sta­ti­on”, zegt be­leids­me­de- fiets op een an­de­re plek zet­ten. Dan moet je naar een af­ge­le­gen in­du­strie­ter­rein om te­gen be­ta­ling je fiets op te ha­len. En je moet ook nog een nieuw slot ko­pen. Dat kun­nen we geen com­for­ta­be­le reis noe­men.”

Het hui­di­ge ka­bi­net be­loof­de vo­rig jaar al dat er 80 mil­joen eu­ro vrij­ge­maakt zou wor­den voor het pro­bleem. Vol­gens Bot is dat te wei­nig om tot een struc­tu­re­le op­los­sing te ko­men. „Het Rijk neemt de helft van dat be­drag voor zijn re­ke­ning, de an­de­re helft moe­ten ge­meen­ten en pro­vin­cies fi­nan­cie­ren. Dan ont­staat al­tijd de vraag wie wat moet op­hoes­ten. Dat zorgt voor ver­tra­gin­gen. Als het op de­ze ma­nier door­gaat is er in 2030 een te­kort van maar liefst hon­derd­dui­zend plek­ken voor fiet­sen.”

/ ANP

D66 wil meer snel­we­gen voor fiet­sers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.