Gil­len­de ri­sot­to met cham­pig­nons

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Me­tro schuift aan bij le­zers en stelt de vraag: wat is jouw lie­ve­lings­re­cept? De­ze week: gil­len­de ri­sot­to van Ka­rel. De truc van een goe­de ri­sot­to? „Wacht tot je rijst schreeuwt in de pan en pas als hij jankt, wit­te wijn toe­voe­gen. Dan pas neemt de rijst het vocht echt goed op. En kou­de wit­te wijn ge­brui­ken. Al is het al­leen maar zo­dat je ook met­een een lek­ker glaas­je kunt in­schen­ken.”

Maak ken­nis met Ka­rel Ze­gers. Stu­dent, rei­zi­ger, maar voor­al gek op ko­ken. Dat laat­ste is de schuld van Ja­mie Oli­ver. „Vroe­ger bak­te ik al pan­nen­koe­ken voor de he­le straat, maar de lief­de voor het ko­ken kwa­mecht los door het boek Ja­mie’s Ita­lië. Een ca­deau voor mijn va­der, waar ik het ge­luk­kigst mee was. Ie­de­re och­tend voor school las ik een paar pa­gi­na’s.”

Tel daar een paar Ita­li­aan­se kook­work­shops bij op en de droom om ooit in Ita­lië in een land­huis voor een com­ple­te ‘fa­mig­lia’ te ko­ken en je be­grijpt waar­om wij van­daag ri­sot­to eten. Hoe­wel: het had niet veel ge­scheeld of Ka­rel had dit ge­recht nooit ge­proefd. „Een vriend van me ver­tel­de me een paar jaar ge­le­den dat hij een ge­wel­dig re­cept had. Ri­sot­to met cham­pig­nons. Hij was zo en­thou­si­ast dat ik niet meer durf­de te zeg­gen dat ik niet van cham­pig­nons hield.”

De com­bi­na­tie van ri­sot­to en cham­pig­nons viel ech­ter on­ver­wachts goed in de smaak bij Ka­rel. Zo goed dat hij zelf ver­der ex­pe­ri­men­teer­de. Daar kwam het re­cept uit dat in­mid­dels fa­vo­riet is on­der Ka­rels vrien­den. „Maar ik moet bin­nen­kort weer iets nieuws be­den­ken om mee te po­chen. Ie­der­een denkt dat ri­sot­to be­rei­den heel moei­lijk is, tot ze het mij zien doen. Mijn vrien­den ma­ken het nu dus ook thuis.”

Met de trucs van Ka­rel lukt de ri­sot­to nu bij­na bij ie­der­een. „Het la­ten schreeu­wen van de rijst is be­lang­rijk, maar ook het roe­ren, of ei­gen­lijk: niet roe­ren. Steeds meer chefs zeg­gen na­me­lijk dat je de rijst zon­der roe­ren het vocht moet la­ten op­ne­men. Ik ga voor de mid­den­weg. Ik roer een der­de van de tijd. En dan goed hard, hè. Al­leen met goed roe­ren mas­seer je dat zet­meel uit de rijst. Het geeft niet als er iets uit de pan vliegt.”

Jouw re­cept op de­ze pa­gi­na? Mag Me­tro ook bij jou ko­men eten? Stuur jouw re­cept en je con­tact­ge­ge­vens naar nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.