Bal­lon­nen en con­fet­ti voor huis­jes­mel­ker

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM - IRIS HERMANS @IrisHer­mans i.hermans@tmg.nl

Prijs. ROOD or­ga­ni­seert elk jaar de Huis­jes­mel­ker van het Jaar Ver­kie­zing. Dit jaar komt de ‘win­naar’ uit Am­ster­dam. Ze vindt het best span­nend, „je weet nooit wat er gaat ge­beu­ren”, maar is ook strijd­lus­tig, net als de huur­ders die hem heb­ben ge­no­mi­neerd. Op de­ze storm­ach­ti­ge don­der­dag­mid­dag gaan ze met z’n al­len naar Am­ster­dam­se huur­baas So­ner Sa­ri van wo­ning­com­plex HiCon­do in Zuidoost toe om hem de Huis­jes­mel­ker 2017 bo­kaal te ge­ven: een huis­je met koei­en­ui­ers er­on­der, mooi in 3D uit­ge­print. Met con­fet­ti en bal­lon­nen, „we wil­len er voor ons­zelf een heel tof mo­ment van ma­ken.”

Me­rel Stoop (26) is voor­zit­ter van ROOD, de jon­ge­ren­af­de­ling van de SP. Het is de tien­de keer dat ze prijs uit­rei­ken en ze ho­pen dat uit­ein­de­lijk ook Den Haag in­ziet dat er echt wat moet ge­beu­ren aan de huur­mis­stan­den. Sa­men met an­de­re ju­ry­le­den Sa­det Ka­ra­bulut (SP-Ka­mer­lid) en wo­ning­con­su­lent Gert Jan Bak­ker, heeft ze de klei­ne hon­derd no­mi­na­ties, die men­sen uit ver­schil­len­de ste­den tot eind de­cem­ber kon­den in­die­nen, ver­za­meld en gein­ven­ta­ri­seerd tot een uit­ge­breid ju­ry­rap­port.

Van borg­pro­ble­men tot ont­bre­ken van wc-deu­ren in het ap­par­te­ment en zelfs een huis­baas die on­ge­vraagd bin­nen­kwam toen de huur­ster ’toe­val­lig net uit de dou­che kwam’, ze heb­ben van al­les voor­bij zien ko­men. Een van de erg­ste no­mi­na­ties ooit was een paar jaar ge­le­den de huur­baas die het lek bij de CV-ke­tel ne­geer­de, „als ze er zelf niet op tijd bij wa­ren ge­weest, wa­ren ze mis­schien wel ge­stor­ven aan een kool­stof­mo­noxi­de ver­gif­ti­ging .”

De mees­te klach­ten kwa­men over Sa­ri bin­nen en dat wa­ren er nog­al wat, ver­telt ze van­uit de bus op weg naar Am­ster­dam, waar ze met een aan­tal huur­ders van Sa­ri heeft af­ge­spro­ken om sa­men ’de prijs’ uit te rei­ken. „Al­les wat hij maar fout kon doen, heeft hij ge­daan”, schudt ze haar hoofd. Te la­te op­le­ve­ring, ap­par­te­men­ten niet af, „maar het meest schrij­nen­de was toch echt wel de be­drei­ging en in­ti­ma­tie van huur­ders.” Zo moesten ze ’een zwijg­con­tract’ on­der­te­ke­nen zo­dat ze niet kon­den kla­gen en heeft hij zelfs ge­weld ge­bruikt. „Een kop­stoot!” roept ze uit. „Dat ge­loof je toch niet?” Sa­ri kreeg er een taak­straf van 80 uur voor, waar over hij zelf op Fa­cebook ’be­zorgd’ zegt te zijn, ’ho­pe­lijk zal dit niet ten kos­te gaan van de ex­cel­len­te ser­vi­ce die HiCon­do huur­der biedt.’

Ze heb­ben het op zijn Al­ber­to Ste­ge­mans aan­ge­pakt: twee zo­ge­naam­de ge­ïn­te­res­seer­de huur­ders heb­ben een af­spraak met Sa­ri ge­maakt en wan­neer ze bin­nen zijn, zul­len ze team ROOD groen licht ge­ven. „En dan ko­men wij dus met zijn al­len bin­nen om hem de bo­kaal te over­han­di­gen.” Nog even af­wach­ten of het gaat luk­ken, ver­volgt Me­rel. Want in te­gen­stel­ling tot de The Raz­zies in Hol­ly­wood, waar de mees­ten zo spor­tief zijn de prijs wel op te ha­len, ga­ven huur­ba­zen in het ver­le­den vaak niet thuis („ter­wijl ze ge­woon voor het raam ston­den te loe­ren”) of werd de bo­kaal door een bo­ze baas uit het au­to­raam ge­gooid.

En dan is het tijd ge­wor­den voor de con­fron­ta­tie… „Het was een heel spek­ta­kel!” ver­telt Me­rel een half uur­tje la­ter uit­ge­la­ten. Ze ston­den om het hoek­je te wach­ten toen ze het sein­tje kre­gen en lie­pen met span­doe­ken en bal­lon­nen naar bin­nen. Een woord­voer­ster wacht­te hen op. Sa­ri was er niet, zei de­ze, „dus toen heb­ben we de bo­kaal en het ju­ry­rap­port aan haar over­han­digd, de con­fet­ti ge­strooid en hoe­ra ge­roe­pen.” Heel sar­cas­tisch ja, lacht ze. De woord­voer­ster open­de ver­vol­gens een kast en gaf ’ijs­koud’ een stof­fer en blik. „Of ik on­ze troep even wil­de op­rui­men… Dacht het niet!” Na af­loop volgt de ont­la­ding en wordt ge­proost in een kroeg in de buurt, „we ho­pen dat we echt iets met de­ze ver­kie­zing kun­nen ver­an­de­ren.”

Me­tro bel­de So­ner Sa­ri voor een re­ac­tie, maar kon hem niet be­rei­ken. Een me­de­werk­ster die het waar­schijn­lijk niet he­le­maal be­greep, ver­tel­de dat de bo­kaal ’een mooi plek­je’ kreeg in de hal, „waar ie­der­een hem kan zien.”

‘Al­les wat hij maar fout kon doen, heeft hij ge­daan, maar het meest schrij­nen­de was toch echt wel de be­drei­ging en in­ti­ma­tie van huur­ders.’ Me­rel Stoop

/ ERNST VAN DEURSEN

ROOD- voor­zit­ter Me­rel Stoop en het ac­tie-team met bal­lon­nen, vlag­gen en de bo­kaal: klaar om de Huis­jes­mel­ker van het Jaar 2017 te ’fe­li­ci­te­ren’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.