GEEF EENS EEN COMPLIMENTJE!

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS - Me­tro plaatst el­ke dag een le­zers­co­lumn. Upload jouw co­lumn van vier­hon­derd woor­den en een foto op on­ze web­si­te me­tro­co­lumn.nl en maak kans op vijf­tig eu­ro! DOORTJE KLINKENBERGH

Als mijn wek­ker gaat in de och­tend, is het eer­ste wat ik doe even mijn mo­biel pak­ken. Wat heb­ben mijn vrien­den al­le­maal uit­ge­spookt op so­ci­al me­dia die nacht? Ik kom een paar kat­ten­vi­deo’s te­gen en de po­pu­lair­ste nieu­we in­ter­net­grap­pen. Dat meis­je waar­mee ik naar de mid­del­ba­re school ging, is ge­trouwd en in ver­wach­ting, maar ik maak mij nu klaar voor een lan­ge dag in de school­ban­ken.

Na een kor­te exis­ten­ti­ë­le cri­sis, scroll ik door naar een paar sel­fies en an­de­re be­rich­ten van men­sen die zich klaar ma­ken voor de dag. Vind ik leuk! Li­ken, dub­bel­klik­ken, swi­pen, een paar aar­di­ge woor­den plaat­sen on­der een post... het is niet veel werk, en je wordt ner­gens mee ge­con­fron­teerd. Lek­ker on­per­soon­lijk, maar toch at­tent! In het ech­te le­ven geef ik ei­gen­lijk niet zo veel com­pli­ment­jes. Hoe komt dat?

Ter­wijl ik dit aan het ty­pen ben, denk ik aan de men­sen die ik el­ke week wel een paar keer zie. Ik her­in­ner me ie­mand die haar haar ge­verfd heeft, wat stond dat leuk! Daar heb ik ei­gen­lijk nooit wat over ge­zegd. Heb ik die vriend ge­fe­li­ci­teerd met het be­ha­len van zijn rij­be­wijs na drie keer ge­zakt te zijn? Of heb ik al­leen zijn foto ge­li­ket op Fa­cebook? En is het niet weer eens tijd om mijn moe­der te ver­tel­len dat ik haar zo lief vind?

Als ik zelf com­pli­ment­jes krijg, voel ik me vaak een beet­je on­ge­mak­ke­lijk. Hoe ga je er mee om? Zeg je ‘dank je wel!’ en ga je door met wat je aan het doen was, of com­pli­men­teer je de an­de­re ook? Is het een soort ruil­han­del? Ver­wach­ten men­sen iets te­rug van je? Ik weet het niet, dus ik ver­an­der maar snel van on­der­werp. Net als veel an­de­ren.

Erg jam­mer, want com­pli­ment­jes krij­gen is stie­kem toch wel fijn. Men­sen wil­len nu een­maal ge­waar­deerd wor­den, daar wor­den we ge­luk­ki­ger van. Een complimentje is op­recht, iets waar niet voor be­taald is en iets wat vrij­wil­lig ge­ge­ven wordt. In een maat­schap­pij waar te­gen­woor­dig veel draait om ko­pen, is het vrij­wil­lig weg­ge­ven van gra­tis din­gen aan be­ken­den en min­der be­ken­den steeds min­der van­zelf­spre­kend.

Wij Ne­der­lan­ders zijn dus niet echt goed in het ge­ven en krij­gen van com­pli­ment­jes. Hier moet ver­an­de­ring in ko­men! Op 1maart is het in Ne­der­land Na­ti­o­na­le Com­pli­men­ten­dag. Op de­ze dag kun je dus com­pli­ment­jes ge­ven en de schuld ge­ven aan de da­tum! Een goe­de oe­fe­ning voor de rest van het jaar, lijkt mij.

Vind ik leuk ‘Li­ken, dub­bel­klik­ken, swi­pen, een paar aar­di­ge woor­den plaat­sen on­der een post... het is niet veel werk, en je wordt ner­gens mee ge­con­fron­teerd. Lek­ker on­per­soon­lijk, maar toch at­tent!’ Doortje Klinkenbergh

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.