MET OF ZON­DER KUYT TE­GEN PSV?

Span­ning. In Rot­ter­dam gaat het de­zer da­gen maar over een ding: de kra­ker tus­sen Fey­en­oord en PSV van over­mor­gen. Met of zon­der Dirk Kuyt op het veld?

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - JOHAN VAN BO­VEN @jo­han­van­bo­ven j.van.bo­ven@tmg.nl

Waar­om is de­ze edi­tie van Fey­en­oor­dPSV an­ders dan die van voor­gaan­de ja­ren?

Rot­ter­dam­mers die nu over de Cool­sin­gel lo­pen, kun­nen het niet la­ten even naar het bor­des van het stad­huis te kij­ken. In ge­dach­ten zien ze daar de spe­lers van Fey­en­oord met een zil­ve­ren schaal zwaai­en. Ein­de­lijk weer eens dat ron­de ding in plaats van een be­ker. De kam­pi­oens­koorts heeft zo zijn uit­wer­king op de kra­ker tus­sen Fey­en­oord en PSV van over­mor­gen. Voor de Fey­en­oord­fans is de wed­strijd te­gen Ajax nor­maal ge­spro­ken het du­el van het jaar, maar van­we­ge de enor­me be­lan­gen voelt de­ze ont­moe­ting plots als De Klas­sie­ker. Het bor­relt, het bruist, het leeft.

Wat geeft zon­dag de door­slag?

Muur aan de Maas. Zo valt de ver­de­di­ging van Fey­en­oord dit sei­zoen het best te om­schrij­ven. In de zes com­pe­ti­tie­du­els na de win­ter­stop heb­ben de Rot­ter­dam­mers nog niet één doel­punt ge­ïn­cas­seerd. Van PSV be­staat dit sei­zoen het beeld dat de Bra­ban­ders las­tig tot sco­ren ko­men, maar in de zes wed­strij­den van 2017 werd maar liefst acht­tien keer ge­scoord; een ge­mid­del­de van drie goals per du­el. Het is dus de gro­te vraag of de ij­zer­ster­ke de­fen­sie van Fey­en­oord ook geen scheur­tjes ver­toont te­gen het toch wel erg pro­duc­tie­ve PSV.

Met wel­ke in­ten­tie gaat PSV naar Rot­ter­dam?

De ploeg van Phil­lip Co­cu móet win­nen om niet de­fi­ni­tief af te ha­ken in het ge­vecht om de kam­pi­oens­schaal, maar PSV zal niet blind naar vo­ren stor­me­nom­de Rot­ter­dam­se de­fen­sie murw te beu­ken. Ach­ter­over­leu­nen en toe­slaan in de om­scha­ke­ling; op die ma­nier voelt PSV zich op zijn best.

Moet Dirk Kuyt wel of niet spe­len in zo’n top­per?

Trai­ners heb­ben het al­tijd graag over er­va­ring die de door- slag kan ge­ven in be­lang­rij­ke wed­strij­den. „Er­va­ren jon­gens her­ken­nen si­tu­a­ties en we­ten di­rect wel­ke op­los­sing ze moe­ten kie­zen”, roe­pen ze dan. Maar Dirk Kuyt had het zelfs te­gen ADO Den Haag heel erg las­tig, toen hij moest mee­ver­de­di­gen. Tot twee keer toe werd de cap­tain er uit­ge­lo­pen door zijn te­gen­stan­ders. Dat kan Fey­en­oord te­gen PSV niet ge­brui­ken. Bo­ven­dien heeft Jens Toornstra be­we­zen dat hij veel meer dy­na­miek en voet­bal­lend ver­mo­gen heeft dan zijn ne­gen jaar ou­de­re col­le­ga. Of star­ten ze al­le­bei in de ba­sis en is Ste­ven Berg­huis de klos?

Is de ti­tel­strijd be­slist als Fey­en­oord wint?

PSV haakt dan in ie­der ge­val de­fi­ni­tief af, want een gat van elf pun­ten is in de res­te­ren­de tien du­els niet meer te dich­ten. Maar Ajax blijft ui­ter­aard nog wel in het spoor van de club uit de Maas­stad. Het ver­schil is vijf pun­ten en op 2 april staat Ajax-Fey­en­oord op de rol. Als de equi­pe van Gio­van­ni van Bron­ck­horst dan ( ook) wint, kan het bor­des van het Rot­ter­dam­se stad­huis pas echt ver­sierd wor­den.

/ ANP

Spe­lers van Fey­en­oord en PSV heb­ben het tij­dens de strijd om de Johan Cruijff Schaal met el­kaar aan de stok. In dat du­el wa­ren de Bra­ban­ders met 1- 0 te sterk, in Eind­ho­ven won Fey­en­oord met 0-1.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.