Zweed wil uur­tje vrij van werk om te sek­sen

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Met een ge­ne­reu­ze re­ge­ling voor ou­der­schaps­ver­lof, de be­ken­de fi­ka-breaks (kof­fie­pau­zes) en ex­pe­ri­men­ten met zes uri­ge werk­da­gen lij­ken de Zwe­den het pri­ma voor el­kaar te heb­ben op werk­ge­bied. Een ge­meen­te­raads­lid doet er ech­ter nog een schep­je bo­ven­op: hij pleit voor be­taal­de seks­pau­zes.

Be­taald krij­gen voor een uur­tje ple­zier in bed tij­dens de werk­dag? Ja, je leest het goed. Een ge­meen­te­raads­lid van het Zweed­se Över­tor­neå heeft on­langs een mo­tie voor seks­pau­zes ge­pre­sen­teerd met het doel om lief­des­re­la­ties te ver­be­te­ren.

„Er zijn stu­dies die aan­to­nen dat seks ge­zond is”, stelt het 42ja­ri­ge raads­lid Per-Erik Muskos te­gen­over Te­gen­woor­dig be­ste­den kop­pels te wei­nig tijd aan el­kaar: „Het gaat om het heb­ben van be­te­re re­la­ties.”

Muskos plaatst wel een kant­te­ke­ning bij het plan, het is na­me­lijk niet mo­ge­lij­kom­te con­tro­le­ren of werk­ne­mers het uur­tje wel echt ge­brui­ken om de­ze tijd met hun part­ners te be­ste­den. „Je kunt niet ga­ran­de­ren dat een werk­ne­mer in plaats daar­van een blok­je om- gaat.” Maar, zo stelt hij, be­drij­ven moe­ten ver­trou­wen heb­ben in hun werk­ne­mers. Het raads­lid ziet dan ook geen re­den waar­om de mo­tie er niet door­heen zou ko­men.

Het ex­pe­ri­ment voor een zes-uri­ge werk­dag in Zwe­den is ove­ri­gens op een te­leur­stel­ling uit­ge­lo­pen. Het ex­pe­ri­ment be­gon twee jaar ge­le­den in een be­jaar­den­te­huis in Gö­te­borg, maar de voor­de­len voor de werk­ne­mers blij­ken niet op te we­gen te­gen de ex­tra kos­ten, blijkt uit voor­lo­pi­ge re­sul­ta­ten. Wel toon­de het ex­pe­ri­ment aan dat de me­de­wer­kers zich ge­zon­der voel­den, dat er min­der ziek­te­ver­zuim was en dat ook de pa­ti­ën­ten be­ter ver­zorgd wer­den door de be­jaar­den­ver­zor­gers.

‘Je kunt niet ga­ran­de­ren dat een werk­ne­mer in plaats daar­van een blok­je om­gaat.’ Per- Er ik Muskos

/ COLOURBOX. COM

Tij­dens het werk een uur­tje naar huis om seks te heb­ben?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.