Ho­ro­scoop

Metro Holland (Amsterdam) - - METRO -

Ram 21/3-19/4

Jij gaat van rich­ting ver­an­de­ren, nieu­we we­gen be­wan­de­len. Dat doe je niet al­leen, maar sa­men met je part­ner. Een gun­sti­ge ont­wik­ke­ling zo­lang jul­lie el­kaar maar niet uit het oog ver­lie­zen.

Stier 20/4-20/5

Jij hebt een flink aan­tal ge­sprek­ken. Je ver­wacht dan dat de an­de­re men­sen naar je luis­te­ren als je iets te ver­tel­len hebt? Dan zul jij toch echt ook moe­ten luis­te­ren als een an­der iets te ver­tel­len heeft.

Twee­ling 21/5-20/6

Je kunt je plan­nen wel ver­ge­ten, daar komt toch niets van. Een vriend komt on­ver­wacht langs en daar moet je tijd voor vrij­ma­ken, als de vriend­schap je ten­min­ste echt iets waard is.

Kreeft 21/6-22/7

Re­a­geer iets min­der im­pul­sief in je re­la­tie. Zorg dat je ge­voel en je re­ac­tie over­een­stem­men. Als je even wacht met re­a­ge­ren, kun je je re­ac­tie be­ter op je wer­ke­lij­ke ge­voel af­stem­men.

Leeuw 23/7-22/8

Be­paal­de za­ken zijn er een beet­je bij in­ge­scho­ten de laat­ste tijd. Als je ze nieuw le­ven in blaast, zul jij al­le zei­len moe­ten bij­zet­ten om de ont­wik­ke­lin­gen bij te hou­den. Suc­ces ver­ze­kerd!

Maagd 23/8-22/9

Het erg­ste heb jij al ge­had en je bent goed op weg. Schrik dus maar niet meer te­rug als er een paar klei­ne te­gen­sla­gen op­tre­den. Dat hoort bij het leer­pro­ces. Ge­woon door­zet­ten.

Weeg­schaal 23/9-22/10

Jij wilt al­leen zijn en na­den­ken. Aan­ra­kin­gen la­ten je ha­ren recht over­eind staan en dat ter­wijl je ei­gen­lijk zo'n knuf­fel kunt zijn. Wijs je ge­lief­de niet de deur, hij/zij houdt meer van je dan je denkt.

Schorpioen 23/10-21/11

Jouw fan­ta­sie kent geen gren­zen van­daag. Dat is heel goed, mits je daar zelf geen last van hebt. Zorg voor een cre­a­tie­ve uit­laat­klep. Daar kan meer uit­ko­men dan je in eer­ste in­stan­tie ver­wacht.

Boogschutter 22/11-21/12

Heb jij van­daag al in je spaar­pot ge­ke­ken? Een fi­nan­ci­eel mee­val­ler­tje zorgt er­voor dat de bo­dem nog niet in zicht is. Komt dat even goed uit.

Steenbok 22/12-19/1

Jij hebt een fout ge­maakt, so what? Er is niets aan de hand zo­lang je de moed hebt de con­se­quen­ties te dra­gen. Leer er­van voor de vol­gen­de keer.

Waterman 20/1-19/2

Jij voelt je de laat­ste tijd ge­span­nen en on­der druk ge­zet. Dat houdt geen mens lang uit. Pro­beer een kor­te pau­ze in te las­sen, om weer op adem te ko­men.

Vissen 20/2-20/3

Van­daag zal er ie­mand zijn die jou met com­pli­ment­jes over­laadt en je het hof maakt. Je kunt daar niet te­gen op en komt in de ver­lei­ding hier­aan toe te ge­ven. Denk aan een even­tu­e­le part­ner.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.