Sel­fie­jacht in sneeuw

KO­NINK­LIJ­KE FOTOSESSIE IN LECH

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA -

Het Oos­ten­rijk­se Lech werd gis­te­ren be­dol­ven on­der een la­wi­ne van fo­to­gra­fen en ca­me­ra­ploe­gen. Ze maak­ten al­le­maal (de­zelf­de) beel­den van de ko­nink­lij­ke fa­mi­lie in de sneeuw. Maar de ver­te­gen­woor­di­gers van dag­bla­den, ma­ga­zi­nes, tv- en ra­dio­zen­ders wa­ren gis­te­ren niet de eni­gen die hun slag sloe­gen. Ook Ne­der­land­se va­kan­tie­gan­gers gre­pen hun kans. „Op de pis­te hoor­den we in­eens ko­nin­gin Máxi­ma ‘goe­de­mor­gen’ zeg­gen”, ver­telt Roy Wig­gers, die met zijn schoon­fa­mi­lie in Lech op va­kan­tie is.

Het Oos­ten­rijk­se Lech werd gis­te­ren be­dol­ven on­der een la­wi­ne aan fo­to­gra­fen en ca­me­ra­ploe­gen. Ze maak­ten al­le­maal (de­zelf­de) beel­den van de ko­nink­lij­ke fa­mi­lie in de sneeuw. Ko­ning Wil­lem-Alexander die op weg was naar de stoel­tjes­lift, Máxi­ma in de stoel­tjes­lift en de prin­ses­jes Ama­lia, Ari­a­ne en Alexia die de berg af kwa­men. Het is een jaar­lijks ta­fe­reel dat door de me­dia mas­saal wordt aan­ge­gre­pen om plaat­jes te schie­ten en een paar vra­gen te stel­len.

Maar de ver­te­gen­woor­di­gers van dag­bla­den, ma­ga­zi­nes, tv- en ra­dio­zen­ders wa­ren gis­te­ren niet de eni­gen die hun slag sloe­gen. Ook Ne­der­land­se va­kan­tie­gan­gers gre­pen hun kans. „Na de of­fi­ci­ë­le fo­to­shoot riep ik: ko­ning, wilt u een sel­fie met ons ma­ken”, al­dus de 19-ja­ri­ge Vin­cent Hol­le­man. „Máxi­ma en hij draai­den zich om en gin­gen met mijn broer­tje en mij op de foto. Daar­na storm­den tien­tal­len men­sen op de ko­ning en ko­nin­gin af om ook een sel­fie te sco­ren. Daar na­men ze een mi- nuutje de tijd voor, daar­na gin­gen ze naar een res­tau­rant. Ze ge­droe­gen zich to­taal niet als ko­nink­lij­ke fa­mi­lie, maar als dood­nor­ma­le men­sen.”

Roy Wig­gers trof Wil­lemAlexan­der en Máxi­ma iets la­ter aan. „Op de pis­te hoor­den we in­eens ko­nin­gin Máxi­ma ‘goe- de­m­or­gen’mor­gen zeg­gen”zeg­gen, ver­telt hij­hij. „Het be­gon op dat mo­ment een beet­je te re­ge­nen en ze zei: wat is dit nu weer?! Het ging er al­le­maal heel vro­lijk en ont­span­nen aan toe. Ze zwaai­de naar ie­der­een en ook de kin­de­ren kwa­men met een gro­te glim­lach voor­bij.”

Ui­ter­aard ver­toon­de ook de ko­ning zijn ski­kun­sten. Wig­gers kon het niet la­ten een sel­fie van zich­zelf en zijn vrien­din te ne­men met op de ach­ter­grond Wil­lem-Alexander die ge­bruik­maakt van de stoel­tjes­lift. ‘Ko­ning Wil­lem­pie de baas’, luid­de het bij­schrift op zijn In­st­agram­ac­count. „Er wa­ren heel veel fo­to­gra­fen aan­we­zig, het dorp stond re­de­lijk op z’n kop. Maar toen het persmo­ment was af­ge­lo­pen wer­den de ko­ning en ko­nin­gin re­de­lijk met rust ge­la­ten. Het is niet zo dat er drie­hon­derd man om h hen heen ston­den om een sel­fie te ma­ken. Dat komt denk ik voor­al om­dat ze zelf heel nor­maal doen.”

/ RO­BIN VAN LONKHUIJSEN | ANP

Vin­cent Hol­le­man wist Wil­lem-Alexander en Máxi­ma te strik­ken voor een sel­fie.

RoyWig­gers, De foto van met op de ach­ter­grond ko­ning Wil­lem-Alexander.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.