EN DE OS­CAR GAAT NIET NAAR...

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - MA­RIO WISSE

Het tot win­naar uit­roe­pen van de ver­keer­de film zon­dag­nacht was de groot­ste blun­der in de ge­schie­de­nis van Os­cars. In de win­naar­s­en­ve­lop­pe zat een kaartje met La La Land, maar tij­dens het dank­woord bleek het Moon­light te moe­ten zijn. Het gaat ech­ter va­ker mis bij gro­te prijs­uit­rei­kin­gen. Vijf be­roem­de voor­beel­den op een rij.

Kroon­tje van hoofd Miss Uni­ver­se ge­plukt

Een mi­nuut lang dacht Miss Co­lom­bia, Ari­ad­na Gu­tier­rez, dat zij Miss Uni­ver­se 2015 was. Ver­vol­gens werd het kroon­tje van haar hoofd ge­plukt en op het, vol­gens de ju­ry iets mooi­e­re, hoofd van Miss Filipijnen Pia Alon­zoWurtz­bach ge­zet( foto ). Het was een nooit eer­der ver­toond schoon­heids­ko­nin­gin­nen dra­ma. De fout lag ove­ri­gens bij pre­sen­ta­tor Ste­ve Har­vey, die dom­weg de ver­keer­de naam noem­de.

Jack­son ge­looft Spe­ars op haar woord

Met Mi­chael Jack­son in de buurt ge­beur­den er al­tijd gek­ke din­gen. Zo ook tij­dens de uit­rei­king van de MTV-awards in 2002 toen de King of Pop op het po­di­um werd uit­ge­no­digd voor een stuk­je taart van­we­ge zijn ver­jaar­dag. Brit­ney Spe­ars ver­tel­de het pu­bliek in­tus­sen dat MJ wat haar be­treft de ar­tiest van het mil­len­ni­um was. En… Jack­son ge­loof­de dat en stak ver­vol­gens meteen een ac­cep­tan­ce speech af, ver­eerd als hij was. Hij dank­te on­der meer God, zijn moe­der en Di­a­na Ross.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.