Emi­le Roe­mer: het is geen Idols, hè?

Stem­men. Po­li­tiek is saai! Om het een tik­kie min­der saai te ma­ken, in­ter­view­de Me­tro in aan­loop naar de Twee­de Ka­mer­ver­kie­zin­gen een aan­tal lijst­trek­kers in hun stam­kroeg. Van­daag: Emi­le Roe­mer van de SP.

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - EBRU UMAR

We spre­ken Emi­le Roe­mer in ca­fé Le­o­pold, op het Plein in Den Haag. Het is het brui­ne ca­fé waar de SP frac­tie hun bier­tjes haalt. De sfeer is goed, maar zijn stam­kroeg staat in Box­meer. „Mijn schoon­zoon heeft een he­le mooie pub waar ik re­gel­ma­tig een glaas­je haal.”

Dat zal nu ook wel voor­bij zijn, met vijf­tien ki­lo min­der?

Ik drink ge­woon hoor, maar je moet het niet over­drij­ven. Er ging op een ge­ge­ven mo­ment een knop om; mijn vrouw was al lan­ger be­zig met af­val­len en ik had dui­zend en een smoes­jes om het niet te doen. Maar ja, als je bo­ven­aan de trap staat te hij­gen, en bij het voet­bal­len blij bent dat je ge­wis­seld wordt, klopt er iets niet. Af­val­len is een kwes­tie van dis­ci­pli­ne, met een wijn­tje of een bier­tje op zijn tijd, want an­ders hou je het niet vol.

Dit wor­den je vier­de ver­kie­zin­gen, de der­de als lijst­trek­ker van de SP. Wan­neer is de­ze ver­kie­zing ge­slaagd?

Dat durf ik niet te zeg­gen. Pak de ge­schie­de­nis er maar bij: Den Uyl haal­de het groot­ste aan­tal Ka­mer­ze­tels ooit, maar er kwam een CDA/ VVD­ka­bi­net. Is dat ge­slaagd? De CU kwam ooit met zes ze­tels in het ka­bi­net, dat kun je best als suc­ces­vol be­stem­pe­len. Dus dat is een moei­lij­ke vraag. De SP is een par­tij met uit­ge­spro­ken mens- en maat­schap­pij­vi­sie, wij zijn geen mid­den­par­tij. Het is een groot ver­schil of er een ka­bi­net komt met de SP of de VVD, op ma­cro-eco­no­misch ter­rein lig­gen daar de groot­ste ver­schil­len. Als je de VVD uit een co­a­li­tie kunt hou­den, zul je op es­sen­ti­ë­le on­der­wer­pen een an­de­re koers kun­nen va­ren. Als wij de kans wil­len krij­gen om on­ze ide­a­len te ver­we­zen­lij­ken, moe­ten we zo groot wor­den dat ze niet om ons heen kun­nen. De SP is er aan toe om Ne­der­land te la­ten zien dat on­ze al­ter­na­tie­ven be­ter zijn, het is tijd om het be­leid te be­pa­len en echt iets te be­te­ke­nen. Het zou mooi zijn als ik het voor el­kaar krijg om daar lei­ding aan te ge­ven.

Is de SP nog wel sexy ge­noeg? Er zijn in­mid­dels zo­veel an­de­re par­tij­en waar je voor kunt kie­zen als je ‘te­gen’ wilt stem­men.

Ver­kie­zin­gen zijn geen Idols hè? Ik roep jon­ge­ren op om na te den­ken om te kij­ken wel­ke par­tij­en voor hún toe­komst staan. What’s in it for me? Ga stem­men, kijk waar Ne­der­land naar­toe gaat als het gaat om kli­maat­be­heer­sing. Zet het vol­gen­de ka­bi­net stap­pen in duur­zaam­heid? Wat zijn de plan­nen met be­trek­king tot werk­ge­le­gen­heid? Zul­len jon­ge­ren blij­ven han­gen in flex­ba­nen en jeugd­lo­nen, die al­lang af­ge­schaft had­den moe­ten wor­den? Waar staan par­tij­en als het gaat om stu­die­schul­den? Vin­den ze het van­zelf­spre­kend dat je je daar­voor in de schul­den moet ste­ken of is dat prin­ci­pi­eel on­juist? De SP in­ves­teert in de sa­men­le­ving: ik heb er wat aan dat jon­ge­ren het maxi­ma­le uit zich­zelf ha­len. Als mij iets over­komt, hoop ik dat een van die jon­ge­ren chi­rurg is ge­wor­den. Als ik op reis ga, is het fijn als on­ze jon­ge­ren pi­loot heb­ben kun­nen wor­den. Op­lei­din­gen be­taal je van be­las­ting­geld.

Je kunt dat be­las­ting­geld niet aan ál­les uit­ge­ven. Ie­der­een strooit maar met be­las­ting­geld in ver­kie­zings­tijd.

On­ze sa­men­le­ving valt of staat met wat de kracht van ons al­le­maal is. Een aan­tal din­gen moe­ten we sa­men be­ta­len, zo­dat vei­lig­heid, on­der­wijs, zorg en in­fra­struc­tuur goed ge­re­geld zijn. Voor ie­der­een. In mijn sa­men­le­ving is er geen plek voor door­ge­sla­gen in­di­vi­du­a­li­se­ring en word je niet af­ge­re­kend op de por­te­mon­nee van je ou­ders. Dat geeft het ni­veau van de be­scha­ving aan. Sa­men­le­ving zegt het al: sa­men-le­ving, geen zoek-het­lek­ker-zelf-uit-le­ving. Dat is niet mijn beeld van hoe Ne­der­land er in de toe­komst uit moet zien. Ik wil ge­lij­ke kan­sen voor ie­der­een. Dat be­te­kent ook dat je de plicht hebt om deel te ne­men aan die sa­men­le­ving.

Wat mij al­tijd be­vreemdt is dat él­ke po­li­ti­cus het bes­te wil voor Ne­der­land. Nie­mand zegt ‘kom we gaan nu Ne­der­land ’ns fijn naar de klo­te hel­pen.’ Hoe kan het dan dat de be­vol­king het niet zo voelt, dat we dat bes­te maar niet be­rei­ken?

Dat heeft te ma­ken met de mens- en maat­schap­pij­vi­sie van re­ge­ren­de par­tij­en. Als je over­tuigd ben dat het je ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid is dat je goed te­recht­komt, maak je je niet druk over of een an­der zijn trein­kaart­je of op­lei­ding kan be­ta­len. Ik wil dat ook die jon­gen die op een prak­tijk­school zit en een iq van 69 heeft, straks met zijn brood­trom­mel­tje op zijn fiets naar zijn werk gaat en op ei­gen be­nen kan staan. Maar hoe dat nu moet, weet ik niet. Hij kan geen be­roep op deWa­jong meer doen, de toe­gang tot so­ci­a­le werk­plaat­sen is on­mo­ge­lijk ge­maakt waar­door er een zo­ge­naam­de sterf­huis­con­struc­tie is ont­staan en van­we­ge de taal- en re­ken­toets is er ook geen plek voor zo’n jon­gen op een ROC. Die zit dus thuis bij zijn ou­ders op de bank. Ik hoop dan maar één ding: dat hij niet de ver­keer­de vrien­den te­gen­komt. Mijn so­ci­a­lis­me be­staat er­uit dat de­ge­nen die vwo en gym­na­si­um heb­ben af­ge­rond en naar hetWO door­stro­men waar­door ze la­ter een goed­be­taal­de baan vin­den, daar­voor ook iets meer be­las­ting be­ta­len. Daar­mee kun­nen de jon­ge­ren die naar de prak­tijk­school gaan, ook iets van hun le­ven ma­ken en naar hun ver­mo­gen pres­te­ren om een nor­ma­le bo­ter­ham te ver­die­nen. Wat is het eer­ste wat je gaat doen als je pre­mier wordt? Geen idee, maar ik heb drie pri­o­ri­tei­ten als lijst­trek­ker van de SP: 1. De markt­wer­king en het ei­gen ri­si­co in de zorg slo­pen, 2. Een eer­lij­ke­re in­ko­mens- en ver­mo­gens­ver­de­ling en 3. De pen­si­oen­leef­tijd op 65 hou­den. Het is dé ma­nier om jon­ge­ren kans op werk te ge­ven. Bo­ven­dien wordt het be­lang van ge­pen­si­o­neer­den on­der­schat: ze doen vrij­wil­li­gers­werk, man­tel­zorg, zor­gen voor de klein­kin­de­ren waar­door jon­ge­ren kun­nen wer­ken. Wat ou­de­ren voor de sa­men­le­ving doen, is ver­schrik­ke­lijk be­lang­rijk.

/ RO­BIN UTRECHT | ANP

Emi­le Roe­mer, frac­tie­voor­zit­ter van de SP: „Ik roep jon­ge­ren op om na te den­ken om te kij­ken wel­ke par­tij­en voor hún toe­komst staan. What’s in it for me? Ga stem­men, kijk waar Ne­der­land naar­toe gaat als het gaat om kli­maat­be­heer­sing.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.