Ov-fiets steeds po­pu­lair­der

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA -

Trein­rei­zi­gers ma­ken steeds meer ge­bruik van de ov-fiets. NS kan de vraag bij­na niet meer aan.

2,4

2,4 mil­joen rit­ten zijn er vo­rig jaar ge­maakt met de OV-fiets. Dat is op­nieuw een ‘sub­stan­ti­ë­le’ groei ver­ge­le­ken met het jaar daar­voor, toen de fiets 1,9 mil­joen keer uit het fiet­sen­rek werd ge­pakt. De OV-fiets is nu al op bij­na 300 lo­ca­ties te huur.

De vraag blijft maar groei­en

Om aan de gro­te vraag naar OV-fiet­sen te vol­doen, be­stelt NS jaar­lijks 1000 nieu­we fiet­sen en staan er pop- up­win­kels op plaat­sen waar te wei­nig plek is. Dit jaar wor­den er zelfs 2000 nieu­we fiet­sen in ge­bruik ge­no­men op plaat­sen waar de vraag het aan­bod over­treft.

60

pro­cent van de ge­brui­kers is man. Voor­al in Am­ster­dam, Utrecht en Den Haag zijn de twee­wie­lers po­pu­lair. De fiet­sen zijn ook te huur op ov- knoop­pun­ten zo­als bij me­tro- en bus­sta­ti­ons.

2008

Het is vol­gend jaar 10 jaar ge­le­den dat de OV-fiets in het le­ven werd ge­roe­pen. Rei­zi­gers er­va­ren de fiets als mak­ke­lijk voor het laatste stuk­je van de reis. Bij­na 90 pro­cent geeft de fiets een 7 of ho­ger.

FIETS ZOE­KEN

In de Reis­plan­ner Xtra app is de OV-fiets- chec­ker ge­ïn­tro­du­ceerd. Hier­in kun je zien hoe­veel OV-fiet­sen er nog be­schik­baar zijn op een lo­ca­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.