50 is het nieu­we 30

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

„Het le­ven be­gint pas bij vijf­tig”, zei ko­ning Wil­lemAlexan­der gis­ter­och­tend in Lech bij de jaar­lijk­se fotosessie in het Oos­ten­rijk­se ski­oord. Die had de ko­ning ge­vraagd of het ski­ën op zijn leef­tijd nog wel ging. „Vijf­tig is het nieu­we der­tig”, al­dus Wil­lem-Alexander die over pre­cies twee maan­den een hal­ve eeuw oud is. De ko­ning trok met zijn ge­zin een half uur­tje uit om de me­dia ter wil­le te zijn in Ober­lech, waar de laatste ja­ren de ont­moe­ting met de fo­to­gra­fen en ca­me­ra­ploe­gen steeds wordt ge­hou­den. Het ren­dez­vous was wel een half uur ver­vroegd om de fa­mi­lie meer ei­gen ski­tijd te ge­ven en te voor­ko­men dat er al veel an­de­re ski­ërs aan­we­zig wa­ren. Het ko­nink­lijk ge­zel­schap was on­ge­brui­ke­lijk klein. Prin­ses Be­a­trix ont­brak voor het eerst sinds de troons­wis­se­ling in 2013.

KO­NING WIL­LEMALEXAN­DER

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.