’Zo houd ik mijn ge­wrich­ten soe­pel’

AC­TIEF LE­VEN Ont­moet de hard­wer­ken­de oma met drie klein­kin­de­ren

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Ne­der­lan­ders wor­den steeds ou­der. Te­ge­lij­ker­tijd heb­ben we nu gro­te­re ver­wach­tin­gen van de mo­ge­lijk­heid om een ac­tief le­ven te lei­den als se­ni­or, op het werk en in de vrije tijd. De spie­ren en de con­di­tie wor­den on­der­hou­den door een ac­tief le­ven, maar het ge­wrichts­kraak­been kan soms wel wat on­der­steu­ning ge­brui­ken.

Mo­na leeft een ac­tief le­ven als se­ni­or, on­danks het feit dat ze vroe­ger fy­siek zwaar werk heeft ge­daan. Ze neemt da­ge­lijks Mo­vi­zin Com­plex om haar ge­wrich­ten soe­pel te hou­den.

We ont­moe­ten Mo­na in de speel­tuin, waar zij en haar klein­zoon, de 3-ja­ri­ge Li­am, vas­te stam­gas­ten zijn. De blon­de jon­gen loopt en springt snel door de speel­tuin en het ver­eist een ster­ke vrouw om hem te vol­gen. Het is geen pro­bleem voor de ac­tie­ve oma om het jon­ge­tje te vol­gen van de schom­mel naar de hin­der­nis­baan. Het ver­eist niet al­leen een goe­de con­di­tie om ge­lij­ke tred te hou­den met Li­am, ook de spie­ren en ge­wrich­ten zijn be­lang­rijk.

Heil­za­me plan­ten

„Het be­te­kent veel voor me dat ik hier met Li­am kan spe­len”, ver­telt de ac­tie­ve vrouw enigs­zins bui­ten adem, in een pau­ze van de spel­ac­ti­vi­tei­ten.

„Ik kan met hem schom­me­len en hem op het klim­rek til­len als dat no­dig is. Dat geeft ver­trou­wen. Op de vraag hoe ze het ho­ge ac­ti­vi­teits­ni­veau aan kan”, aar­zelt Mo­na niet.

„Be­we­ging en Mo­vi­zin Com­plex is mijn tip voor het be­houd van soe­pe­le ge­wrich­ten en het kan met een ge- rust ge­voel wor­den ge­bruikt. Gem­ber, ro­zen­bot­tel en bos­wel­lia, die plan­ten zijn een goe­de hulp voor­mij”, zegt Mo­na over­tuigd, met ver­wij­zing naar de drie in­gre­di­ën­ten van de ta­blet­ten.

Fy­siek zwaar werk

De eer­ste helft van Mo­na’s werk­le­ven is fy­siek veel­ei­send ge­weest voor haar li­chaam. Eerst werk­te ze als zelf­stan­di­ge, met een ei­gen su­per­markt en ver­vol­gens had ze een aan­tal ja­ren in een baan waar ze zwa­re me­di­sche ap­pa­ra­tuur moest han­te­ren. Het werk was fy­siek zwaar voor haar schou­ders en ar­men.

„Het was echt een ver­moei­en­de tijd”, her­in­nert Mo­na zich.

„‘s Och­tends was ik vaak moe en kwam ik moei­lijk op gang. Ik werd me er­van be­wust dat ik een beet­je hulp kon ge­brui­ken de ko­men­de 20-25 jaar op de ar­beids­markt.

„La­ter kwa­men mijn prach­ti­ge klein­kin­de­ren in beeld. En als er iets is wat ik niet wil zijn, dan is het de ou­de oma die in de hoek van de woon­ka­mer zit in een schom­mel- stoel. Zo ben ik ge­woon niet. Ik wil in staat zijn om met mijn klein­kin­de­ren te kun­nen spe­len, naar de speel­tuin te gaan of iets an­ders leuks te doen.”

Mo­vi­zin Com­plex

Een van de coa­ches op de sport­school waar Mo­na traint, heeft haar aan­be­vo­len de trai­ning aan te vul­len met Mo­vi­zin Com­plex, wat ge­ba­seerd is op plan­ten uit de na­tuur en kan hel­pen om de ge­wrich­ten soe­pel te hou­den.

„Hij ver­ge­leek het ske­let met een ma­chi­ne: Als je de be­we­gen­de on­der­de­len ex­tra goed ver­zorgt, be­hou­den ze hun na­tuur­lij­ke func­tie lan­ger.”

Mo­na be­stel­de de eer­ste ver­pak­king en daar is ze nog steeds blij mee.

„We­tend dat ik al­les doe om voor mijn li­chaam te zor­gen geeft me een goed ge­voel”, zegt ze met een glim­lach.

„ Als er iets is wat mijn har­de werk me heeft ge­leerd, is het dat ik mijn li­chaam en mijn ge­zond­heid niet voor lief moet ne­men. Van­daag let ik veel be­ter op het ver­zor­gen van me­zelf en mijn ge­wrich­ten. En ik neem nog steeds Mo­vi­zin el­ke dag”, lacht Mo­na ter­wijl ze lief­de­vol naar de blije jon­gen kijkt die haar hand heeft ge­pakt en haar rich­ting de glij­baan trekt.

Het is tijd om de glij­baan te ver­ken­nen.

„Ge­luk­kig heb ik Mo­vi­zin Com­plex ge­von­den!” Glim­lacht ze als ze sa­men met Li­am rich­ting de glij­baan loopt.

Mo­na heeft een mid­del dat haar helpt om een ac­tief le­ven te kun­nen blij­ven lei­den.

„Li­am's glim­lach is puur ge­nie­ten voor mij”, zegt Mo­na.

Het ver­eist een ster­ke vrouw om ge­lij­ke tred te hou­den met de 3-ja­ri­ge Li­am, maar Mo­na is sterk en lexi­bel ge­noeg om de taak aan te kun­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.