Na­tuur­lij­ke in­gre­di­ën­ten in Mo­vi­zin

Nieuw in­no­va­tief voe­dings­sup­ple­ment dat drie plan­ten be­vat die hel­pen ge­wrich­ten soe­pel te hou­den.

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

GEM­BER

Gem­ber is een be­kend kruid af­kom­stig uit Azië en In­dia. Het is in de af­ge­lo­pen ja­ren enorm po­pu­lair ge­wor­den in het Wes­ten om­dat het lek­ker smaakt en bo­ven­dien ve­le goe­de ei­gen­schap­pen heeft. Gem­ber kan na­me­lijk hel­pen bij het soe­pel hou­den van ge­wrich­ten.

RO­ZEN­BOT­TEL

Honds­roos is een veel voor­ko­men­de struik in de Be­ne­lux. De naam werd al lang ge­le­den ge­bruikt, toen werd er aan­ge­no­men dat de wor­tel van de plant kan wor­den ge­bruikt te­gen de beet van hon­den met honds­dol­heid. Van­daag de dag zijn het de bes­sen van de ro­zen­bot­tel die de aan­dacht ver­krij­gen. De bes­sen hel­pen de ge­wrich­ten soe­pel te hou­den.

BOS­WEL­LIA

De hars van de­ze boom wordt al lang ge­bruikt in on­der an­de­re In­dia, voor een na­tuur­lij­ke on­der­steu­ning en kan bij­dra­gen aan het be­houd van soe­pe­le ge­wrich­ten. Bos­wel­lia wordt al sinds mil­len­nia als zeer kost­baar be­schouwd. De aro­ma­ti­sche hars van de boom is waar­schijn­lijk een van de ge­schen­ken die de drie wij­ze man­nen kerst­nacht met zich mee­brach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.