GEEN IDEE

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Jul­lie heb­ben geen idee wat het be­te­kent om be­dreigd te wor­den. Geen idee wat het be­te­kent om dag in dag uit via in­ter­net gek­kies ach­ter je aan te krij­gen. Geen idee wat het be­te­kent om da­ge­lijks op straat va­ri­an­ten op die gek­kies te­gen te ko­men. Geen idee wat het be­te­kent om da­ge­lijks met een ko­gel­vrij vest over straat te moe­ten. Geen idee wat het be­te­kent om niet spon­taan te be­slui­ten te gaan spor­ten/ uit­eten/ vrien­den te be­zoe­ken/ een reis te boe­ken/ je moe­der te be­zoe­ken. Geen idee wat het be­te­kent om niet da­ge­lijks je bood­schap­pen te kun­nen doen. Geen idee wat het be­te­kent om niet in je ei­gen au­to te kun­nen rij­den. Geen idee wat het be­te­kent om niet zelf je post uit je brie­ven­bus te kun­nen ha­len. Geen idee wat het be­te­kent om niet in je ei­gen huis te wo­nen. Geen idee wat het be­te­kent om bij el­ke on­li­ne be­stel­ling te den­ken ‘wel­ke naam zal ik nu ns op het adres zet­ten’. Geen idee wat het be­te­kent om el­ke dag ge­con­fron­teerd te wor­den met be­vei­li­gers. Geen idee wat het be­te­kent om an­de­ren niet met jouw si­tu­a­tie las­tig te val­len, om ‘nor­maal’ te wil­len doen. Geen idee wat het be­te­kent om al­leen met be­vei­li­ging je werk te kun­nen doen. Geen idee wat het be­te­kent om dag in dag uit door me­dia ge­fra­med te wor­den. Jul­lie heb­ben geen idee wat het be­te­kent om in een vrij, wes­ters land geen ge­bruik te kun­nen ma­ken van wat voor ie­der­een be­voch­ten is, maar al ja­ren niet meer van­zelf­spre­kend: vrij­heid. Jul­lie heb­ben geen idee wat voor in­vloed dat heeft op je le­ven. Je ge­dach­ten. Je ge­zond­heid. Jul­lie heb­ben geen idee hoe­veel ener­gie het kost om je­zelf el­ke dag voor te hou­den dat het ooit goed komt. Dat je ooit je le­ven weer te­rug­krijgt. Jul­lie heb­ben geen idee. Jul­lie heb­ben geen idee hoe hard een op het oog klei­ne te­gen­slag je uit ba­lans kan bren­gen. Laat staan dat jul­lie ook maar een idee heb­ben hoe hef­tig een gro­te te­gen­slag bin­nen­komt. Jul­lie heb­ben geen idee hoe­veel ener­gie le­ven, laat staan wer­ken dan kost. Jul­lie heb­ben geen idee. Jul­lie heb­ben geen idee hoe is het om dus­da­nig ge­haat te wor­den, dat je le­ven op het spel staat. En jul­lie heb­ben al he­le­maal geen idee wat het met je doet als blijkt dat je le­ven op het spel heeft ge­staan. Jul­lie heb­ben geen idee wat voor pres­ta­tie het is, als je on­der die om­stan­dig­he­den een in­ter­view in een vreem­de taal, niet af­zegt. Geen idee hoe be­lang­rijk het is om je le­ven niet nog meer te la­ten be­pa­len door an­de­ren. Nee. Pas als jul­lie en dan met na­me “jul­lie van de me­dia” ‘ns een tijd­je le­ven zo­als Geert Wil­ders leeft, zul je be­grij­pen dat het ver­war­ren van twee moor­den en twee moor­de­naars geen voor­op­ge­zet­te cam­pag­net­ac­tiek is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.