94

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS - ME­TRO

In to­taal zijn 94 dok­te­ren er tij­dens hun dienst van­door ge­gaan, zo blijkt uit beel­den van ver­bor­gen ca­me­ra’s. acht­tien ver­pleeg­sters, elf so­ci­aal wer­kers, ne­gen tech­ni­ci, ne­gen ra­dio­lo­gen, zes ad­mi­ni­stra­tie­ve medewerkers, een neu­ro­loog en een gy­nae­co­loog er zo nu en dan stie­kem van­door.

Wat de art­sen gin­gen doen, dat ver­schilt heel erg per ge­val. De een klus­te bij als chef­kok in een res­tau­rant, ter­wijl een an­der zich door een taxi re­gel­ma­tig naar de ten­nis­baan liet rij­den tij­dens zijn shift, een an­der ging ju­we­len ko­pen.

Bo­ven­dien ble­ken de col­le­ga’s in het Lo­re­to Ma­re-zie­ken­huis het on­der­ling af te stem­men wie wan­neer niet werk­te. Zo zijn er beel­den, waar­op te zien is dat een paar col­le­ga’s in­klok­ken voor zich­zelf en di­ver­se col­le­ga’s, die on­der­tus­sen el­ders wa­ren.

/ANP

Na­po­li­taan­se art­sen ne­men het niet zo nauw met hun werk­tij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.