INWAT VOOR PRO­VIN­CIE WIL JIJ LE­VEN?

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM -

De we­reld, en daar­mee ons le­ven, ver­an­dert. En niet zo’n beet­je ook. In ra­zend tem­po vol­gen de ont­wik­ke­lin­gen el­kaar op.

Van hui­zen­cri­sis naar een prijs­ex­plo­sie in ste­den als Haar­lem enAm­ster­dam. Er zijn zelf­rij­den­de au­to’s en ro­bots ne­men de­len van ons werk over. De toe­komst die ooit zo ver weg leek, is in­eens re­a­li­teit. Ook het kli­maat wij­zigt zijn koers. Re­gen­bui­en wor­den steeds he­vi­ger, sneeuw en ijs zijn bij­na een zeld­zaam­heid en gaat het nou steeds har­der­waai­en? Hoe wil­len we met z’n al­len dat Noord-Hol­land er in 2050 uit­ziet? En hoe zor­gen we er­voor dat het dan nog steeds pret­tig le­ven, wo­nen, wer­ken en spe­len is in Noord-Hol­land? “On­ze leef­om­ge­ving is van le­vens­be­lang. Zij biedt ons ruim­te om te wo­nen, te wer­ken en te re­cre­ë­ren. Kort­om om sa­men te le­ven en ons goed te voe­len. Es­sen­ti­eel is een goe­de ba­sis­kwa­li­teit van wa­ter, bo­dem, lucht en bi­o­di­ver­si­teit. We gaan graag in ge­sprek met on­ze in­wo­ners over wat zij be­lang­rijk vin­den voor de toe­komst van hun Noord-Hol­land, ” al­dus ge­de­pu­teer­de Jo­ke Geld­hof. De Af­sluit­dijk, Schip­hol, de Zaan­se Schans, het IJs­sel­meer of de Noord­zee: Noord-Hol­land is prach­tig. Veel is met ei­gen han­den op­ge­bouwd. Maar kli­maat­ver­an­de­ring, be­vol­kings­groei en nieu­we tech­nie­ken heb­ben gro­te im­pact op de toe­komst van de pro­vin­cie. Hoe gaan we daar­mee om? Om­die vraag te be­ant­woor­den is de me­ning van de in­wo­ners van Noord-Hol­land van groot be­lang. Zij zijn im­mers de hoofd­rol­spe­lers van Noord-Hol­land. Hoe wil jij le­ven, wo­nen, wer­ken en spe­len? Nu, en in de toe­komst?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.