Waar­di­ge bar­be­cue clo­su­re Von­del­park

Gril­l­fis­sa. Aan al­le mooie din­gen komt een eind. Van­avond wordt daar­om nog een keer waar­dig ge­grild.

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM - Mel­vin van Pelt Bar­be­cue­brein ach­ter De Laatste Von­del­park BBQ!

Hij is aan het kij­ken of ze last­mi­nu­te nog wat par­ty­ten­ten kun­nen re­ge­len voor hun bar­be­cu­e­feest van­avond, „het zou le­lijk zijn om al­les te moe­ten can­ce­len van­we­ge een beet­je re­gen, weet je.” Mel

i in van Pelt is sa­men met Goos Baars het bar­be­cue­brein ach­ter De Laatste Von­del­park BBQ! Het event dat geen eve­ne­ment s’, „dan heb je weer ver­gun­nin­gen no­dig”, maar wel een niet-com­mer­ci­eel sa­men­zijn van grill­lief­heb­bers en vrien­den die voor de laatste keer ge­za­men­lijk hun vlees ko­men gril­len in het Von­del­park. Want van­af mor­gen gaat het veel­be­spro­ken bar­be­cue­ver­bod in, in­ge­voerd op ini­ti­a­tief van VVD stads­deel Zuid,

om­da­thet bar­be­cue­ën ge­paard zou gaan met te veel schoon­maak­kos­ten: ruim 200.000 eu­ro. „De­ze be­slis­sing is no­dig om de ho­ge kos­ten en af­val­over­last in het Von­del­park aan te kun­nen pak­ken”, zo ver­klaar­de VVD-be­stuurs­com­mis­sie­lid Daan Wij­nants vo­ri­ge maand.

„Balen toch? Ik ruim al­tijd keu­rig mijn ei­gen shit op, dat heb ik van mijn moe­der ge­leerd.” Mel­vin staat in zijn keu­ken, bakt wat na­si als lunch en

ver­telt over de­ze last­ti­mer. Ze wil­den op een mooie ma­nier af­scheid ne­men van het bar­be­cue­ën in het Von­del­park en maak­ten een event aan op Fa­ce­book. „Dat ging echt rap, bin­nen een half uur had­den we al150 op aan­we­zig.” In­tus­sen is dat aan­tal bij­na 500, en 1700 ge­ïn­te­res­seer­den. Baas­jes houdt uw hon­den bin­nen, want an­de­re bbq-events staan ook voor van­avond ge­pland, ook een van de JOVD, maar bang voor kif­te­no­meen plek­je bij het Von­del­mo­nu­ment, is Mel­vin niet. Hoe meer zie­len hoe meer gril­l­vreugd. „Ge­noeg plek voor ie­der­een”, grijnst hij, „we zijn geen bar­be­cue Oc­cu­py in het park.” Hij is een ech­te grill­mas­ter, ver­klapt hij. „Ik ga nog­al lek­ker met kip­sa­teetjes en weet hoe ik een mooi bur­ger­tje moet bak­ken, al zeg ik het zelf.” Dat gaat-ie dan ook ze­ker doen van­avond. Neem voor­al ook je ei­gen vlees mee, luidt het cre­do, „ie­der­een kan voor een laatste keer gril­len op de bar­be­cues ge­le­verd door on­ze part­ner BOS, die ook de fris­drank ver­zorgt.” Mel­vin, ook be­kend als dj Tah­ko, kan he­laas niet draai­en op dit epi­sche park­mo­ment -„zijn weer ver­gun­nin­gen voor no­dig”-, maar welk num­mer hij ze­ker we­ten door zijn be­schei­den spea­ker­tje zal la­ten klin­ken, is Ja­gu­ar van Dj Ro­lan­do. Je moet hem maar eens luis­te­ren, tipt hij, „als je de eer­ste klan­ken al­leen al hoort, waan je je meteen in het park, met het zon­ne­tje op je kop en een bur­ger in je hand.” Ook zon­der zon, wordt het vast en ze­ker een warm feest­je, voor­spelt hij. Al­le in­gre­di­ën­ten in elk ge­val pre­sent: gril­lief­heb­bers ‘en an­de­re leu­ke men­sen’, mooi vlees, houts­kool van Tas­ma­nia („die spon­so­ren ons ook”) en na­tuur­lijk de lo­ca­tie. „Het hoor­de ge­woon echt bij Am­ster­dam”, ver­zucht grill­mees­ter Mel­vin, „dit park is on­ze tuin en ik her­in­ner me nog ve­le zwoe­le zo­mer­se avon­den waar­op we met een groep vrien­den gril­den tot de zon on­der ging…” Maar het is niet een jon­gen die bij de pak­ken neer­zit, „we ma­ken er een knal­len­de clo­su­re van hier in het Von­del­park.”

Ze zijn in elk ge­val echt de al­ler­laat­ste gril­lers in het park, eer­der de­ze maand wa­ren er al an­de­re ’af­scheids­feest­jes’, zo­als Von­del Win­ter BBQ 5.0, La Gran­de Fi­na­le! „Het was su­per­mooi!” blikt een van de or­ga­ni­sa­to­ren Phi­lip San­ders te­rug op hun jaar­lijk­se win­ter­feest in het park. Met een gro­te pot glüh­wein en war­me cho­co was het wel an­ders dan een zo­mer­bar­be­cue, be­aamt hij. Maar min­stens zo leuk, „met als gro­te voor­deel dat we de eni­ge in het park wa­ren.” Wor­sten ge­grild wer­den er vol­op, traan­tjes weg­ge­pinkt niet, „Al is het na­tuur­lijk wel jam­mer dat dit nooit meer kan. Ge­luk­kig was het een per­fec­te af­slui­ter, dat wens ik al­le bar­be­cue­ërs toe.”

‘Dit park is on­ze tuin en ik her­in­ner me nog ve­le zwoe­le zo­mer­se avon­den waar­op we met een groep vrien­den gril­den tot de zon on­der ging…’

Kijk nog maar goed naar dit zo­mer­se bar­be­cue­ta­fe­reel­tje / ANP in het Von­del­park. Van­af mor­gen gaat het ver­bod in. De ver­bods­bor­den staan er al een week of twee. Grill je toch in het park, dan ris­keer je een boe­te van 90 eu­ro.

er een voor in de Am­ster­dam­se an­naVon­del Win­ter BBQ 5.0, La Gran­de Fi­na­le op 18-2 werd ,,we wa­ren de eni­gen in het park!” len en was een mooie af­slui­ter. Groot win­ter­voor­deel:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.