Re­née: Ik heb niets met dat he­le stren­ge

Fit. Re­née Ver­voorn ont­dek­te in Los An­ge­les he­le mo­der­ne re­for­mer pi­la­tes ma­chi­nes en haal­de ze naar Ne­der­land.

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME FIT -

Re­née Ver­voorn is al­tijd een on­der­ne­mer ge­weest. Ze werk­te voor en ach­ter de te­le­vi­sie­scher­men, kreeg een be­kend ge­zicht dank­zij TMF, had een ei­gen com­mu­ni­ca­tie­bu­reau, was elf jaar ge­le­den een van de eer­ste mom­my­blog­gers en is sa­men met haar man Guy van der Reij­den ei­ge­naar van Clean Meals. Af­ge­lo­pen we­ken start­te het po­wer-fit kop­pel een twee­de ge­za­men­lij­ke on­der­ne­ming, PLTS: een boe­tiek high in­ten­si­ty re­for­mer pi­la­tes & bar­re studio met wor­kouts ge­ba­seerd op de im­mens po­pu­lai­re mo­del­len-wor­kouts in LA en New York.

Ver­tel PLTS, hoe ben je op het idee ge­ko­men?

Vo­rig jaar kerst was ik sa­men met mijn man Guy en mijn twee doch­ters op va­kan­tie in LA. Een he­le in­spi­re­ren­de om­ge­ving. Ze zijn daar heel erg po­si­tief be­zig met voe­ding en be­we­gen en daar­naast is het ook een he­le mooie en di­ver­se stad; je hebt er prach­ti­ge na­tuur, je kunt er fiet­sen, hi­ken, zwem­men. In LA kwam ik in aan­ra­king met groeps­les­sen op he­le mo­der­ne re­for­mer pi­la­tes ma­chi­nes en bar­re les­sen in groe­pen; de les­sen die al­le top­mo­del­len doen om lan­ge, slan­ke spie­ren te cree­ren. Ik vond het fan­tas­tisch en dacht, waar­om is dit niet in Ne­der­land? Dit is pre­cies wat mijn vrien­din­nen en ik wil­len, vijf­tig mi­nu­ten in-en-out en je spie­ren ont­wik­ke­len zich in de leng­te dus je gaat niet bul­ken.

Waar­om bar­re & re­for­mer pi­la­tes?

Om­dat de­ze twee el­kaar heel mooi aan­vul­len, bij bei­de wor­kouts spreek je je ‘slow twitch spier­ve­zels’ aan, de­ze spier­ve­zels heb­ben de nei­ging om niet uit te zet­ten, maar om lan­ger te wor­den, daar­om is hij ook zo po­pu­lair on­der mo­del­len. Daar­naast wa­ren de­ze wor­kouts in small group con­cept nog niet in de­ze hoe­da­nig­heid in Ne­der­land. De hy­per­mo­der­ne re­for­mer pi­la­tes ma­chi­nes heb ik spe­ci­aal uit de Ver­e­nig­de Sta­ten per boot hier naar­toe la­ten ver­sche­pen. Dat klinkt mak­ke­lij­ker dan het daad­wer­ke­lijk was…

Wat is het ver­schil tus­sen pi­la­tes en re­for­mer pi­la­tes?

De hy­per­mo­der­ne re­for­mer pi­la­tes ma­chi­ne die wij ge­brui­ken is voor een gro­te­re doel­groep toe­gan­ke­lijk. On­ze les­sen zijn - in te­gen­stel­ling tot ‘ge­wo­ne’ pi­la­tes - be­at­dri­ven, up­tem­po en zor­gen er­voor dat je hart­slag om­hoog gaat. High in­ten­si­ty dus. Au­ten­thie­ke pi­la­tes is in mijn per­cep­tie wat saai, je moet wel heel graag re­sul­taat wil­len be­ha­len om het meer­de­re ke­ren per week te blij­ven doen. In on­ze les­sen sleept de mu­ziek je er door­heen, in vijf­tig mi­nu­ten heb je een enorm ef­fec­tie­ve wor­kout.

Zijn man­nen ei­gen­lijk ook wel­kom?

Ja, ook voor man­nen is het een he­le goe­de wor­kout. Tach­tig pro­cent van on­ze klan­ten is vrouw, maar voor man­nen is – ze­ker de Re­for­mer Pi­la­tes Rou­ti­ne – net zo waar­de­vol. Tij­dens de wor­kout span je con­ti­nu je co­re aan, je hoeft geen uur lang buik­spier­oe­fe­nin­gen te doen, maar toch train je bij­na een uur lang je buik­spie­ren en on­der­rug.

Hoe be­lang­rijk is fit zijn voor jou?

Ik heb al twin­tig jaar last van een prik­kel­ba­re darm die voor­al op­speelt bij stress. Voor mij is spor­ten en me­di­te­ren de eni­ge ma­nier om met stress om te gaan. Ik moet spor­ten om mijn hoofd tot rust te bren­gen, ik sta – als on­der­ne­mer - ei­gen­lijk al­tijd aan, maar tij­dens het spor­ten en me­di­te­ren kan ik mijn her­se­nen even lam leg­gen en echt in mijn lijf ko­men. Dan kan ik even voe­len in plaats van den­ken. Sinds ik sa­men ben met mijn man (per­so­nal trai­ner Guy van der Reij­den) ben ik nog meer ge­ïn­spi­reerd.

Wat is fit zijn voor jou?

Ik ben nu 41 en ik heb echt he­le­maal niets met dat he­le stren­ge. Je moet ook een beet­je kun­nen ge­nie­ten hoor. Ik ben blij als ik drie uur per week kan spor­ten, ver­der eet ik over­we­gend ge­zond. Op de eer­ste plaats staat mijn fa­mi­lie, mijn man en doch­ters, di­rect daar­na ko­men mijn twee be­drij­ven. Dat vind ik het be­lang­rijk­ste. Over mijn vet­per­cen­ta­ge kan ik me echt niet druk ma­ken.

Heb je een be­paal­de toe­komst­droom voor PLTS?

Na­tuur­lijk zou het fan­tas­tisch zijn om hier ooit een mooie ke­ten van te ma­ken, maar dat wil ik nu ei­gen­lijk nog niet eens uit­spre­ken. Er komt zo­veel kij­ken bij het op­zet­ten van een studio zo­als de­ze en als je dat echt goed wilt doen, dan heeft dat tijd no­dig. Be­nieuwd ge­wor­den? PLTS be­vindt zich op de Bil­der­dijk­straat 134H in Am­ster­dam.

Re­nee Ver­voorn: ‘On­ze les­sen zijn - in te­gen­stel­li­tot ‘ge­wo­ne’ pi­la­tes - beat- dri­ven, up­tem­po en zor­gen er­voor dat je hart­slag om­hoog gaat. High in­ten­si­ty dus.’ / FEMMY WEIJS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.