MO­DEL WOR­KOUT

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME FIT -

Het le­ven van een Me­tro Fit & He­alth edi­tor gaat niet al­tijd over ro­zen. Het schrij­ven van som­mi­ge stuk­ken is fy­siek re­de­lijk zwaar te noe­men. Zo in­ter­view­de ik an­der­half jaar ge­le­den een man die ie­der week­end over de gren­zen van Ne­der­land (hard) liep. Zes da­gen na­dat ik zelf een ma­ra­thon ge­lo­pen had, be­sloot ik een stuk­je van 47 ki­lo­me­ter met hem mee te hob­be­len, zo­dat ik het in­ter­view tij­dens het hard­lo­pen af kon ne­men, leek me wel een leuk de­tail voor het stuk. De oor­logs­won­den (boom­stron­kje ge­mist) en de in­ten­se spier­pijn die ik nog ruim een week voel­de wa­ren een mooi sou­ve­nir van de­ze me­mo­ra­be­le loop over de grens tus­sen Ne­der­land en Bel­gië.

Af­ge­lo­pen week had ik me­zelf weer in een las­ti­ge – voor­al ver­moei­en­de - po­si­tie ge­werkt. Op woens­dag liep ik een trai­ning van 30 ki­lo­me­ter als voor­be­rei­ding op de Bos­ton ma­ra­thon, een dag la­ter ging lag ik om acht uur ’s och­tends in een in­no­va­tie­ve pi­la­tes (mar­tel) bank om een nieu­we work-out te tes­ten. Di­rect daar ach­ter­aan deed ik een les­je aan de bar­re, om mijn bil­len en heu­pen te ‘fi­ne-tu­nen’. Na een uur kwam ik krui­pend de zaal uit, maar daar­na was ik wel 100 pro­cent klaar om stu­dioei­ge­na­res­se Re­née Ver­voorn te in­ter­vie­wen over haar nieu­we fit­ness studio in hart­je Am­ster­dam.

Het mooie hier­van is dat ik straks wel met het li­chaam van een Vic­to­ria’s Se­cret An­gel het strand op kan. Als ik me­zelf de ko­men­de maan­den va­ker zou we­ten te mo­ti­ve­ren om in de (mar­tel)bank plaats te ne­men. Nee, ik over­drijf, het was een he­le goe­de wor­kout en de tijd vloog voor­bij. Maar het res­pect dat ik voor mo­del­len heb is sinds af­ge­lo­pen don­der­dag wel weer flink ge­ste­gen. Zo’n li­chaam, dat is top­sport. En dan kan ik me­zelf na zo’n wor­kout nog trak­te­ren op Eggs Be­ne­dict met ex­tra veel Hol­landai­se saus en een lat­te mac­chi­a­to. Kan me niet voor­stel­len dat je het daar­na met een groe­ne sa­la­de en een sap­je zou moe­ten doen.

Mo­del zijn is een zwa­re baan. Even­als schrij­ven voor Me­tro (soms).

‘Het mooie is dat ik straks wel met het li­chaam van een Vic­to­ria’s Se­cret An­gel het strand op kan.’

ANNEMEREL DE JONGH

DE EX­PERTS VAN ME­TRO BELICHTEN EL­KE DAG HUN SPECIALISME. VAN­DAAG: ANNEMEREL OVER HE­ALTH

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.