Stuk­je ge­schie­de­nis

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME FIT -

Pi­la­tes is al­les­be­hal­ve nieuw. Be­gin vo­ri­ge eeuw werd pi­la­tes ont­wik­keld door de Duit­ser Jo­seph Pi­la­tes. Jo­seph was als kind vaak ziek en had last van ast­ma en acuut reu­ma, hij be­steed­de een groot ge­deel­te van zijn le­ven aan het ont­wik­ke­len van nieu­we me­tho­des om zijn ei­gen li­chaam ster­ker te ma­ken. In het be­gin van de twin­tig­ste eeuw ver­huis­de hij naar Groot-Brit­tan­nië en toen de Eer­steWe­reld­oor­log uit­brak werd hij in een in­ter­ne­rings­kamp ge­stopt. Hier ont­wik­kel­de hij de ba­sis van wat la­ter pi­la­tes zou he­ten. Toen hij na de oor­log weer ver­huis­de naar Duits­land werk­te hij met oor­logs­ve­te­ra­nen. In 1925 ver­trok hij naar de Ver­e­nig­de Sta­ten. Op de boot leer­de hij zijn vrouw Cla­ra ken­nen en een­maal in New York open­de hij zijn eer­ste studio. Jo­seph noem­de zijn me­tho­de ook wel ‘Con­tro­lo­gy’ om­dat je vol­gens hem aan­spraak moet doen op je men­ta­le ver­mo­gen om je spie­ren te be­heer­sen. De oe­fe­nin­gen uit de pi­la­tes­me­tho­de zijn be­doeld om het men­se­lij­ke hoofd en li­chaam te ver­ster­ken. Jo­seph Pi­la­tes ge­loof­de na­me­lijk dat men­ta­le en fy­sie­ke ge­zond­heid on­los­ma­ke­lijk met el­kaar ver­bon­den zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.