Horoscoop

Metro Holland (Amsterdam) - - @METRO -

Ram 21/3-19/4

Jij weet niet meer wat je wilt. Je voelt je moe en be­slui­te­loos. Je part­ner kan daar ze­nuw­ach­tig van wor­den. We­der­zijds be­grip is no­dig. Stel een nieuw doel, zo­dat je er­gens naar toe kunt wer­ken.

Stier 20/4-20/5

Je plan is in je hoofd al he­le­maal uit­ge­werkt. Als je het pre­sen­teert en wel­licht hier en daar iets kunt ver­be­te­ren door be­paal­de aan­wij­zin­gen op te ne­men, staat niets een da­ve­rend suc­ces in de weg.

Twee­ling 21/5-20/6

Je weet pre­cies hoe je het aan wilt pak­ken, en toch be­gin je niet. Waar­om wacht je op an­de­ren? Neem zelf het ini­ti­a­tief om te be­gin­nen, het is toch je doel dat je wilt be­rei­ken.

Kreeft 21/6-22/7

Een on­ver­wacht be­richt kan je in één klap in de ze­ven­de he­mel bren­gen. Je ge­lief­de is één en al aan­dacht voor jou. Kort­om een heer­lij­ke on­be­zorg­de tijd. Pas op voor ego­ïs­tisch ge­drag.

Leeuw 23/7-22/8

Be­spreek pri­vé­pro­ble­men niet met an­de­re men­sen. Ook al be­doel je het nog zo goed, jouw part­ner zal je dat niet in dank af­ne­men. De pro­ble­men wor­den dan nog gro­ter, in plaats van klei­ner.

Maagd 23/8-22/9

Het is be­lang­rijk dat je van­daag laat zien wel­ke keu­ze je hebt ge­maakt. Blijf niet twee we­gen be­wan­de­len, maar maak een keu­ze. De dui­de­lijk­heid zal je weg aan­zien­lijk ver­een­vou­di­gen.

Weegschaal 23/9-22/10

Jouw nieu­we stra­te­gie be­gint zijn vruch­ten af te wer­pen, let maar eens goed op. Mis­schien is het nog niet zo dui­de­lijk maar de ver­be­te­ring is er al wel. Een gun­sti­ge ont­wik­ke­ling die je moet door­zet­ten.

Schorpioen 23/10-21/11

Ver­trouw op je ei­gen ver­mo­gen. Als je van­daag het ge­voel hebt dat je het bij het juis­te eind hebt, dan is dat ook zo. Ga wel tact­vol te werk.

Boogschutter 22/11-21/12

Jij wilt ie­mand be­dan­ken maar je weet niet goed hoe. Neem even rus­tig de tijd om er over na te den­ken, dan schiet je echt wel iets te bin­nen.

Steenbok 22/12-19/1

Waar­om ben jij zo ge­span­nen van­daag? Neem maar eens vrij­af van je werk­zaam­he­den, er komt toch niets uit je han­den. Ga op zoek naar de oor­zaak.

Waterman 20/1-19/2

Je ont­moet ie­mand die zeer in jou is ge­ïn­te­res­seerd. Laat je niet door die in­te­res­se al­leen het hoofd op hol bren­gen. Houd goed voor ogen wat je zelf wilt en wat je zelf voelt.

Vissen 20/2-20/3

Je bent on­ge­dul­dig en wilt voor­uit. Neem ech­ter geen over­haas­te stap­pen. Neem af­stand en neem de tijd om over de con­se­quen­ties van jouw stap­pen na te den­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.