BREXIT

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS - Ama­rens Jon­ker

2016 was toch wel een beet­je het jaar van break-ups en af­scheid. De top 2000 werd op­ge­schud door het over­lij­den van ico­nen als Prin­ce en Da­vid Bo­wie. An­ge­li­na Jo­lie ein­dig­de ons ver­trou­wen in een per­fect hu­we­lijk tus­sen bo­ven­na­tuur­lijk knap­pe men­sen door van Brad Pitt te schei­den. De Ver­e­nig­de Sta­ten deed af­scheid van het idee dat een pre­si­dent eni­ge kwa­li­fi­ca­ties no­dig heeft om in de­ze func­tie te tre­den en, om­dat er nog wel een schep­je bo­ven­op kon, deed Groot-Brit­tan­nië af­stand van ons: Eu­ro­pa. Toen ik de nieuws­mel­ding op mijn te­le­foon bin­nen kreeg deed het mij als Eu­ro­pe­aan wel een beet­je pijn. ‘BREXIT Of­fi­ci­eel: Ver­e­nigd Ko­nink­rijk weg bij de EU.’ Als­of je part­ner het met je uit­maakt, via een sms. Groot-Brit­tan­nië is die ene ex die dacht dat hij be­ter kon doen. Die ene die van­af het be­gin al dacht dat hij be­ter was dan ie­der­een, om­dat hij ooit er­gens rond de 19e eeuw een rijk had waar de zon nooit on­der­ging. Die ex waar­voor jij je steeds moest aan­pas­sen. Nieu­we taal le­ren en­zo, ter­wijl hij geen en­ke­le moei­te deed om zich op het ge­bied van taal aan jou aan te pas­sen. Al­tijd maar kla­gen over wat hij al­le­maal voor de re­la­tie moest doen. Dan be­gon hij weer over hoe­veel geld hij op de bank­re­ke­ning bracht en hoe jij dat dan al­le­maal weer uit­gaf aan din­gen als duur­za­me groei en ont­wik­ke­lings­hulp, ter­wijl jij ook ge­woon geld op de bank bracht (maar daar hoor­de je hem dan weer niet over).

Die ene ex die ei­gen­lijk niet zo goed wist wat hij nou pre­cies wil­de. Aan de ene kant wou hij dol­graag blij­ven en was hij dol op al­les wat jij te bie­den had, maar aan de an­de­re kant werd hij he­le­maal gek van al­le men­sen die jij thuis naar bin­nen liet (ter­wijl de­ze men­sen al­le huis­hou­de­lij­ke klus­jes die hij niet meer wil­de doen op­knap­ten). Die ex die het ei­gen­lijk als een soort sta­te­ment uit­maak­te, en zich toen pas be­gon te re­a­li­se­ren wat een schei­ding al­le­maal in zou hou­den.

En nu zit­ten we met z’n al­len in de over­gangs­fa­se waar­in de schei­ding op pa­pier moet wor­den ge­re­geld. Ad­vo­ca­ten­kan­toor Jo­hn­son & Fa­ra­ge, die de schei­ding aan­van­ke­lijk aan­moe­dig­den, heb­ben zich te­rug­ge­trok­ken waar­na een nieu­we vrou­we­lij­ke ad­vo­ca­te zich in de strijd heeft ge­gooid om de­ze schei­ding tot een goed ein­de te bren­gen. Wie krijgt de kin­de­ren, en hoe­veel im­port­be­las­ting moet er wor­den be­taald. Fi­nan­ci­eel blijkt het al­le­maal nog niet mee te val­len, maar wie A zegt moet ook B zeg­gen. En nu maar kij­ken wie er het eer­ste een nieu­we (be­te­re) part­ner krijgt. Me­tro plaatst el­ke dag een le­zers­co­lumn. Upload jouw column van vier­hon­derd woor­den en een foto op on­ze web­si­te me­tro­co­lumn.nl en maak kans op vijf­tig eu­ro!

‘Aan de ene kant wou hij dol­graag blij­ven en was hij dol op al­les wat jij te bie­den had, maar aan de an­de­re kant werd hij he­le­maal gek van al­le men­sen die jij thuis naar bin­nen liet.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.