LIEF­DE VOOR LEEU­WIN­NEN

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - ERIK JONK @ErikJonk erik.jonk@me­tro­nieuws.nl

Ie­der­een smult van de voet­bal­da­mes van Oran­je. Ook de man­nen van ra­dio en tv. „Het is heel erg leuk en nog goed ook.” Met 2,1 mil­joen tv-kij­kers heb­ben de Leeu­win­nen van Oran­je er een enor­me fan­club bij. Ne­der­land – Noor­we­gen (1-0) trok zon­dag 400.000 men­sen meer dan de Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­le Re­al Ma­drid – Ju­ven­tus. Hoe heb­ben de NOS-com­men­ta­to­ren die li­ve­ver­slag de­den, Frank Wie­laard en An­dy Hout­kamp, Oran­je er­va­ren?

Voor Wie­laard is da­mes­voet­bal ge­sne­den koek. Hij volgt de Leeu­win­nen al ja­ren, maar sprak zon­dag plot­se­ling een mil­joe­nen­pu­bliek toe. „Vrou­wen­voet­bal is niet nieuw voor mij, maar li­ve is an­ders dan af en toe een sa­men­vat­ting. En de ope­nings­wed­strijd op een EK in ei­gen land was wel een din­ge­tje met al die be­lang­stel­ling. Ge­luk­kig was het nog een goe­de wed­strijd ook.”

Wie­laard re­ken­de op veel kij­kers, maar 2,1 mil­joen… „Nee, dat niet. Li­ve-voet­bal op het eer­ste ka­naal trekt al­tijd veel men­sen. Wij dach­ten aan 1,5 mil­joen. Maar na de Tour de Fran­ce scha­kel­den ge­woon nog eens een mil­joen kij­kers ex­tra in.” De tv-stem ver­wacht meer mooie cij­fers. „Ne­der­lan­ders gaan kij­ken op het mo­ment dat er ge­won­nen wordt. Men­sen zoe­ken nu op wan­neer de vol­gen­de wed­strijd is.”

An­dy Hout­kamp ver­zorg­de het ra­dio­ver­slag en ‘deed’ niet eer­der vrou­wen­voet­bal. Luis­ter­cij­fers zijn er niet, maar die in­te­res­se­ren hem ook niet (‘ik heb het toch niet in de ga­ten’). „Ik ben nooit zo van het vrou- wen­voet­bal ge­weest. Ik keek wel eens bij de club waar mijn zoon speel­de en was er niet ka­pot van. Maar zon­dag werd ik aan­ge­naam ver­rast. Qua sfeer, maar ook het ni­veau viel me he­le­maal niet te­gen. Ik vond het heel erg leuk om mee te ma­ken. In Utrecht zul­len ze ook blij ge­weest zijn dat het één groot feest was en er niet een paar idi­o­ten de boel lie­pen te ver­stie­ren.”

Hout­kamp vul­de in zijn een­tje bij­na an­der­half uur Langs De Lijn. „Dat was zwaar. Ik heb me goed moe­ten voor­be­rei­den. An­der­half uur ra­dio in je een­tje is al bij­na niet te doen. Als ik vijf se­con­den mijn mond houd, den­ken men­sen dat hun ra­dio ka­pot is. Ik kan me voor­stel­len dat we na de pou­le­fa­se (Hout­kamp ver­trekt dan naar hetWKat­le­tiek, red.) in kop­pels gaan wer­ken, zo­als we bij de man­nen al­tijd al doen.”

Wat ver­wach­ten de com- men­ta­to­ren van de NOS voor de rest van het toer­nooi van Oran­je? „Hal­ve fi­na­le!”, zegt An­dy Hout­kamp en­thou­si­ast. „Ge­ba­seerd op wat ik te­gen Noor­we­gen heb ge­zien. De­ze over­win­ning brengt niet al­leen eu­fo­rie bij de men­sen thuis, maar ook bij het team.”

Wie­laard, die bij suc­ces de kwart­fi­na­le van Oran­je van com­men­taar voor­ziet, tem­pert de boel. „Ne­der­land is goed, maar er zijn ster­ke­re lan­den. Duits­land, Frank­rijk, En­ge­land en dan ko­men nog Zwe­den en Span­je. Oran­je schat ik nu als zes­de in, dus de hal­ve fi­na­le zou al prach­tig zijn.” Dat heel Ne­der­land denkt dat ‘we nu wel even win­nen’, weet Wie­laard ook. Maar: „Vo­rig jaar oe­fen­de Oran­je te­gen Duits­land, de mo­ge­lij­ke kwart­fi­na­le te­gen­stan­der. Rust­stand 0-4, daar­na was Duits­land aar­dig. Nou ik kan je ver­tel­len, Duit­sers zijn op toer­nooi­en nóóit aar­dig.”

/ VIN­CENT JANNINK | ANP

Oran­je­speel­ster Sha­ni­ce van de San­den (Li­ver­pool) bracht Ne­der­land zon­dag­avond met de be­slis­sen­de 1- 0 in ver­voe­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.