An­ne­gien ver­o­vert de we­reld

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - LISA VERMEIJ

An­ne­gien was 13 jaar oud toen ze een iPod kreeg. Die ge­bruik­te ze voor­al om foto’s te ma­ken en te be­wer­ken. In­mid­dels heeft ze bij­na een mil­joen vol­gers op In­st­agram. An­ne­gien (17) na­dert met ras­se schre­den de mil­joen vol­gers op In­st­agram met haar ac­count @fet­ching_­ti­gerss. Ze zit nog ge­woon op school, maar haar kunst­werk­jes wor­den we­reld­wijd be­ke­ken en dit jaar is ze uit­ge­roe­pen tot Bes­te In­st­agram­mer van Ne­der­land. De­ze week ver­schijnt haar eer­ste boek

Ima­gi­ne. Shoot. Cre­a­te. Cre­a­tief fo­to­gra­fe­ren.

Wat ze zo­al fo­to­gra­feert? An­ne­gien zweeft met bal­lon­nen door de lucht, kruipt on­der een deken van de zee en ze knuf­felt met leeu­wen. De po­pu­lai­re In­st­agram­mer maakt al­les be­hal­ve al­le­daag­se kiek­jes en juist die bi­zar­re si­tu­a­ties zor­gen er­voor dat je uren door haar In­st­agram­feed kan scrol­len.

Het lijkt er­op dat je een le­ven­di­ge fan­ta­sie hebt, waar haal je je al die idee­ën van­daan?

Ik haal over­al in­spi­ra­tie van­daan, maar ik kijk voor­al heel veel om mij heen. Ik heb me­zelf aan­ge­leerd om in foto’s te den­ken. Ik zie voor­al veel de­tails, als ik bij­voor­beeld een leuk bos­je zie dan slaan mijn her­se­nen dat op in een soort ar­chief. La­ter kop­pel ik al­les aan el­kaar en be­denk ik hoe ik dit kan ver­ta­len naar een foto.

Oog in oog staan met roof­die­ren, een roos die uit je rug groeit, hoe echt zijn je foto’s ei­gen­lijk?

Ik wil zo­veel ech­te din­gen ma­ken, laat ik zeg­gen: 90 pro­cent van de foto is echt. Als ik een idee heb met een foto op het strand, dan ga ik ook echt naar het strand om een foto te ma­ken. Ik ga daar dan zelf lig­gen en ik maak een foto van de zee, het zijn de klei­ne din­gen die ik be­werk.

Hoe lang ben je be­zig met een post?

Ik pro­beer el­ke drie da­gen iets te pos­ten, van­af het mo­ment dat ik een foto on­li­ne heb ge­zet ben ik al be­zig met de vol­gen­de post. Het be­den­ken van een con­cept en ob­ser­ve­ren. Met de shoot en be­wer­ken ben ik on­ge­veer een uur­tje be­zig.

Voel je dan geen druk om con­ti­nu iets te plaat­sen?

Ja, ik ben al­tijd door aan het wer­ken, maar dat is het cre­a­tie­ve pro­ces en ik vind het leuk om te doen. Ik ga bij­na op va­kan­tie en dan moet ik ook foto’s ma­ken. Het is voor mij cre­a­tief ge­zien niet mo­ge­lijk om voor­uit te wer­ken. Al­les moet spon­taan, dus ik plan ook nooit be­rich­ten in.

Zijn er din­gen die je nooit zou pos­ten?

Ik hou er­van om mijn gren­zen op te zoe­ken, maar ik zorg er wel al­tijd voor dat ik mij niet te kwets­baar op­stel, ik geef me­zelf nooit voor 100 hon­derd bloot. En ik zal nooit iets pos­ten dat po­li­tiek ge­tint is. Ik vind niet dat je je moet ui­ten over po­li­tiek op so­ci­al me­dia. Ook zal ik nooit mijn li­chaam gaan be­wer­ken en je zult ook niet snel an­de­re men­sen in mijn foto’s zien.

Er zijn ver­schil­len­de on­der­zoe­ken waar­uit blijkt dat per­fec­te plaat­jes op In­st­agram een slech­te in­vloed heb­ben op jon­ge­ren, hoe zie jij dat?

Er wordt vaak na­druk ge­legd op men­sen die foto’s pos­ten, maar het pu­bliek zou an­ders naar de foto’s moe­ten kij­ken. De mees­te men­sen kij­ken naar so­ci­al me­dia als­of het echt is, maar naar mijn idee is In­st­agram één gro­te kunst­ga­le­rij, waar je al je high­lights post. Als je zo naar foto’s kijkt, is het juist heel in­te­res­sant en in­spi­re­rend. Mijn foto’s zijn een knip­oog naar de wer­ke­lijk­heid, je weet al dat het ‘nep’ is.

Als je in de toe­komst kan kij­ken hoe zie je je­zelf dan?

Ik moet eerst nog even mijn exa­men ha­len, maar daar­na wil ik denk ik naar de kunst­aca­de­mie. Ik wil wel iets gaan doen met fo­to­gra­fie, maar wel iets bre­der dus mis­schien ook sty­ling en gra­fi­sche vorm­ge­ving.

Wat kun­nen we van je boek ver­wach­ten?

In mijn boek leer je hoe je zelf het bes­te mooie foto’s kunt ma­ken. Het zijn ei­gen­lijk drie fa­ses, hoe je het best cre­a­tief door je ca­me­ra kunt kij­ken, hoe je tof­fe con­cep­ten kunt be­den­ken en hoe je uit­ein­de­lijk de bes­te foto’s kunt ma­ken. Het gaat niet zo zeer over de tech­ni­sche as­pec­ten, maar meer over hoe cre­a­tief het meest uit een foto kunt ha­len.

‘De mees­te men­sen kij­ken naar so­ci­al me­dia als­of het echt is, maar naar mijn idee is In­st­agram één gro­te kunst­ga­le­rij.’ @ fet­ching_ ti­gerss

Be­hind the te­ars, in­si­de the lies A thou­sand slow­ly dying sun­sets On­ce upon a dream And when I bre­a­thed, my bre­ath was lightning Find your fire

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.