Milk­sha­ke: al­les wat niet in hok­jes kan

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - ERIK JONK @ErikJonk erik.jonk@me­tro­nieuws.nl

Milk­sha­ke is in vijf jaar uit­ge­groeid tot een feest waar niets moet, al­les mag en el­ke uit­dos­sing mag. Veel fes­ti­val­gan­gers kun­nen er niet op wach­ten: Milk­sha­ke op het Wes­ter­gas­ter­rein in Amsterdam. In vijf jaar tijd is het dan­ce­feest uit­ge­groeid tot een po­pu­lair fes­tijn dat voor­al wars is van ‘de door de maat­schap­pij ge­cre­ëer­de hok­jes­geest’. Wat staat de fes­ti­val­gan­ger dit jaar - 29 en 30 ju­li – te wach­ten?

Twee da­gen

Voor de twee­de keer is Milk­sha­ke twee da­gen te be­zoe­ken (de week­end­kaar­ten zijn ove­ri­gens op). Over het Wes­ter­gas­ter­rein zijn tal van po­dia te vin­den die al­le­maal een ei­gen ver­haal ver­tel­len en een ver­schil­lend ge­voel uit­dra­gen.

Win­kel

Milk­sha­ke krijgt de­ze editie een ei­gen win­kel, waar mer­chan­di­se van het dan­ce­fes­ti­val en een ge­li­mi­teerd aan­tal za­ter­dag­kaar­ten wor­den ver­kocht. De win­kel opent ko­men­de vrij­dag. Be­staat ie om eens lek­ker te cas­hen? Nou nee, per ver­kocht ar­ti­kel wordt 1 eu­ro weer uit de kas­sa ge­haald om te schen­ken aan For All Who Lo­ve. De­ze stich­ting zet zich in voor di­ver­si­teit en to­le­ran­tie en wil het geld be­ste­den aan - het duurt nog even – ‘een kerst­di­ner voor ro­ze ou­de­ren’.

Niets moet, al­les mag

Met de ge­noem­de di­ver­si­teit zijn we pre­cies waar Milk­sha­ke voor staat: een gro­te di­ver­si­teit aan huids­kleu­ren, sek­su­e­le voor­keu­ren en ver­schij­nings­vor­men. Het mot­to is sinds de eer­ste editie ‘niets moet, al­les mag’. Het feest wil la­ten zien dat mu­zieks­maak en kle­ding­keu­ze los­staan van sek­su­a­li­teit. Wég met die hok­jes­geest…

De Trut

Aan het eve­ne­ment wer­ken tal­lo­ze in­stel­lin­gen mee die sub­cul­tu­ren ver­te­gen­woor­di­gen. Een be­ken­de in de hoofd­stad is ho­mo­dis­co­theek De Trut, maar ook Mr B is er­bij, een Ne­der- land­se au­to­ri­teit op het ge­bied van de leer- en fe­tisj-sce­ne.

Pre-festival

Op vrij­dag 28 ju­li wordt een pre-festival ge­hou­den, spe­ci­aal voor ver­stan­de­lijk ge­han­di­cap­ten. Milk­sha­ke wil hen de kans op een fes­ti­va­l­er­va­ring ge­ven. Op de mi­ni-editie zijn vrij­wel al­le ac­ti­vi­tei­ten die ook op ‘het gro­te festival’ te vin­den zijn. Al­le me­de­wer­kers van Milk­sha­ke zet­ten zich op vrij­dag be­lan­ge­loos in.

Y.M.C.A.

In de li­ne-up is een le­gen­da­ri­sche naam uit de dis­co­tijd te vin­den, Vil­la­ge Pe­o­p­le. Zij bren­gen in Amsterdam een ode aan Wham!, maar on­ge­twij­feld ont­breekt hun we­reld­hit Y.M.C.A. niet. Mocht je niet we­ten hoe de uit­ge­dos­te he­ren bij hun dans­je de ge­noem­de let­ters vor­men, oe­fen dan maar even bij een YouTu­be-film­pje.

Ter­men

Het festival heeft op Milk­shake­fes­ti­val.com een was­lijst aan ter­men ge­plaatst om Milk­sha­ke wat be­ter te be­grij­pen. Weet je de be­te­ke­nis van woor­den als trisexu­al, va­jayjay, uni­corn, ur­su­la, non­mo­no­sek­su­eel, ey­e­can­dy en chi meid niet? Op­zoe­ken maar!

/ MILKESHAKE FES­TI­VAL

Mu­zieks­maak en kle­ding­keu­ze staan op Milk­sha­ke los van sek­su­a­li­teit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.