Drink­wa­ter in Ne­der­land on­der de loep

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - WOU­TER VAN LOON

In heel Ne­der­land moet pre­cies in kaart wor­den ge­bracht of en hoe­veel GenX er in het drink­wa­ter zit. Ze­ker nu in di­ver­se plaat­sen stof­fen in het wa­ter zijn aan­ge­trof­fen die er niet in thuis ho­ren. Twee­de Ka­mer­le­den ma­ken zich zor­gen over de vei­lig­heid van ons drink­wa­ter. Veel po­li­ti­ci zijn ge­schrok­ken na­dat het

AD meld­de dat de che­mi­sche stof op ze­ker zes plek­ken in Zuid-Hol­land in kraan­wa­ter voor­komt. Hoe vei­lig is ons drink­wa­ter ei­gen­lijk?

Wat is GenX?

GenX is een tech­no­lo­gie waar­mee kunst­stof­fen wor­den ge­maakt. In Ne­der­land maakt bij­voor­beeld Che­mours in Dord­recht zul­ke stof­fen om an­ti­aan­bak­la­gen te ma­ken. Eer­der ge­bruik­te het be­drijf PFOA, maar dat bleek te ge­vaar­lijk. De­ze stof is kan­ker­ver­wek­kend en uit on­der­zoek van het RIVM bleek dat er con­cen­tra­ties van de stof in het bloed van me­de­wer­kers en om­wo­nen­den zat. Che­mours is toen over­ge­stapt op GenX.

Maar GenX-stof­fen zijn ook niet on­ge­vaar­lijk, blijkt uit on­der­zoek van het RIVM. Ook de­ze stof is kan­ker­ver­wek­kend. De stof zou wel min­der ge­vaar­lijk zijn, maar het RIVM be­na- drukt dat nog wei­nig on­der­zoek is ge­daan naar de GenX­stof­fen.

Hoe komt het in het drink­wa­ter?

Daar be­staat nog wat ver­war­ring over. In prin­ci­pe loost Che­mours de stof­fen in ri­ool­wa­te­ring­zui­ve­rings­in­stal­la­ties. Maar vol­gens mi­nis­ter Me­la­nie Schultz van Hae­gen van In­fra­struc­tuur en Mi­li­eu heeft het be­drijf GenX-stof­fen di­rect in de ri­vier ge­loosd. En daar heeft het be­drijf geen ver­gun­ning voor. Che­mours ont­kent dat. Het be­drijf stelt dat de stof­fen in de lucht te­recht ko­men en daar­na via de re­gen in het wa­ter neer­slaan. Waar zit het in het wa­ter? Het AD test­te het drink­wa­ter op meer­de­re plaat­sen in ZuidHol­land: in Dord­recht, Rotterdam, Gou­da, Goe­ree, Spij­ke­nis­se en Al­blas­ser­dam. In al de­ze plaat­sen wer­den GenX-stof­fen ge­von­den. In de rest van Ne­der­land is het drink­wa­ter niet ge­test. Twee­de Ka­mer­le­den wil­len nu dat in heel Ne­der­land wordt ge­test of daar ook ge­vaar­lij­ke stof­fen in het drink­wa­ter zit­ten. Het gaat dan niet per se om GenX-stof­fen. „Hoe zit het met de in­du­strie in Lim­burg of het wa­ter dat van­uit Duits­land komt?”, vraagt VVD­par­le­men­ta­ri­ër Rem­co Dijkstra bij­voor­beeld.

Hoe ge­vaar­lijk is dat?

De con­cen­tra­ties die nu wor­den ge­von­den, zijn niet ge­vaar­lijk; ze lig­gen ruim on­der de vei­lig­heids­nor­men. Toch ma­ken Twee­de Ka­mer­le­den zich zor­gen: zij vin­den dat er he­le­maal geen ge­vaar­lij­ke stof­fen in het drink­wa­ter voor zou­den mo­gen ko­men. „Het zijn nu klei­ne hoe­veel­he­den, maar nul moet de norm zijn”, al­dus Dijkstra.

Ook toxi­co­loog Martin van den Berg stelt dat de con­cen­tra­ties nu nog geen pro­bleem is - je kunt zon­der pro­bleem ze­ker twee li­ter van het wa­ter drin­ken. Hij vindt dat de lo­zin­gen wel aan ban­den moe­ten wor­den ge­legd om­dat er in de toe­komst wel pro­ble­men kun­nen ont­staan.

Is er iets aan te doen?

De meest lo­gi­sche op­los­sing is dat Che­mours stopt met het lo­zen van de stof­fen. Maar het be­drijf zelf ont­kent dat het GenX­stof­fen loost - dat zou dus niet hel­pen. Er kun­nen ook nieu­we fil­ters wor­den ge­plaatst, om de stof­fen uit het wa­ter te ha­len. Maar vol­gens de wa­ter­be­drij­ven kost dat tien­tal­len mil­joe­nen eu­ro’s. De vraag is wie dat gaat be­ta­len: de con­su­ment, of Che­mours?

‘Hoe zit het met de in­du­strie in Lim­burg of het wa­ter dat van­uit Duits­land komt?’ Rem­co Di jkstra VVD- par­le­men­ta­ri­ër

/ COLOURBOX. COM

In heel Ne­der­land moet pre­cies in kaart wor­den ge­bracht of en hoe­veel GenX er in het drink­wa­ter zit, vindt een Ka­mer­meer­der­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.