Pra­ten over sa­la­ris is in het vrou­wen­voet­bal nog ta­boe

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Bij­na al­les komt ter spra­ke nu de Oran­je Leeu­win­nen weer een hy­pe zijn. Be­hal­ve hun sa­la­ris. Waar­om wordt er in het vrou­wen­voet­bal al­tijd zo ge­heim­zin­nig over geld ge­daan? In het man­nen­voet­bal we­ten we ie­der sei­zoen tot drie cij­fers ach­ter de kom­ma wat Cris­ti­a­no Ro­nal­do en Li­o­nel Mes­si ver­die­nen, maar in het vrou­wen­voet­bal lijkt pra­ten over geld ta­boe. Naar ver­luidt wordt Lie­ke Mar­tens, na haar over­stap van FC Ro­sen­gard naar FC Bar­cel­o­na, de best­be­taal­de speel­ster van Bar­ça. Maar hoe­veel gaat zij nu ei­gen­lijk ver­die­nen en waar­om al die ge­heim­zin­nig­heid?

„Dat wordt meest­al in de doof­pot ge­stopt”, be­aamt zaak­waar­neem­ster Le­o­ni Blok­huis, die twin­tig speel­sters in haar ‘stal’ heeft. „In het­man­nen­voet­bal lig­gen al­le be­dra­gen op straat. Dat hoeft van mij nou ook weer niet. Maar de ge­heim­zin­nig­heid over geld in het vrou­wen­voet­bal is er al heel lang. Vrou­wen zijn na­tuur­lijk ook an­ders dan man­nen. Man­nen zijn heel ra­ti­o­neel en ko­men snel ter za­ke. Vrou­wen kun­nen er­gens heel lang over na­den­ken en er dan la­ter nog eens op te­rug­ko­men, dus zijn te­rug­hou­den­der.”

Het­man­nen­voet­bal is vol­le­dig ge­richt op geld. Dat is voor een deel ook de gro­te aan­trek­kings­kracht van de sport op de jeugd. Wel­licht zou het vrou­wen­voet­bal een gro­te stap kun­nen­ma­ken als ook daar de be­dra­gen be­kend wor­den die top­speel­sters ver­die­nen. Dat kan een aan­trek­ken­de wer­king heb­ben op de po­pu­la­ri­teit, net als bij het man­nen­voet­bal.

„Daar ben ik het mee eens. Maar ik voel niet de drang om de eer­ste te zijn die gaat zeg­gen wat mijn cli­ën­ten ver­die­nen”, zegt Blok­huis. „Dat wil­len ze ook he­le­maal niet. Ik ben al ja­ren aan het zwij­gen. En wat be­treft de trans­fer van Lie­ke, ik heb wer­ke­lijk geen idee wat Bar­cel­o­na voor haar be­taald heeft en wat zij ver­dient. Als je er­ach­ter komt, bel me dan even.”

Tim Vrou­we, de zaak­waar­ne­mer van Mar­tens, deelt de me­ning van Blok­huis. „De psy­che van de vrouw is an­ders dan die van de man”, vult hij zijn col­le­ga aan. „Lie­ke moet er­aan wen­nen­dat ze opeens een prof is die goed be­taald krijgt. Zij ziet zich voor­al als lief­heb­ber en voet­bal is haar pas­sie. En naar bui­ten toe heeft Lie­ke er een beet­je moei­te mee om over geld te pra­ten. Ik heb met haar af­ge­spro­ken dat ik geen be­dra­gen noem, daar­om zeg ik al­leen dat zij de best­be­taal­de spe­ler wordt bij Bar­cel­o­na.”

We moe­ten den­ken aan het sa­la­ris dat een spe­ler ver­dient als hij over­stapt van de Ju­pi­ler Le­a­gue naar de Ere­di­vi­sie, zegt Vrou­we. Maar dat va­ri­eert van 50.000 tot 400.000 eu­ro per jaar.

„Daar ligt het dan ook er­gens tus­sen”, lacht Vrou­we. „Ze mag ook best trots zijn, want de­ze lof ver­dient zij. Ik ben zaak­waar­ne­mer van drie speel­sters en voor de rest van man­ne­lij­ke voet­bal­lers. De man­nen pra­ten veel mak­ke­lij­ker over geld en de vrou­wen moe­ten die stap nog ma­ken. Hun he­le ‘mind­set’ moet nog om­ge­zet wor­den. Lie­ke vond het ook vreemd dat de on­der­han­de­lin­gen met Bar­cel­o­na zo lang duur­den. ‘Dat hoort er al­le­maal bij’, zei ik. Zij dacht waar­schijn­lijk: ‘er wordt een bod ge­daan en dan is het rond.’”

Toch lijkt het in het be­lang van het vrou­wen­voet­bal om de be­dra­gen open­baar te ma­ken. Nu dat niet ge­beurt, den­ken toch veel men­sen: ‘Het zal wel heel wei­nig zijn wat die mei­den ver­die­nen, an­ders zou­den ze het wel zeg­gen.’

/ ANP

De Oran­je Leeuwinnen vie­ren feest na hun ze­ge op Noor­we­gen in de eerste groeps­wed­strijd van het EK.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.