MARK MAG NA ELF UUR ’S AVONDS NIET WER­KEN

(EN DAT IS BEST LAS­TIG, ALS DJ)

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - MA­RIO WISSE @Ma­ri­o_Wis­se m.wisse@tmg.nl

De 16-ja­ri­ge Hen­ge­lo­se dj-pro­du­cer Mark Vil­la draait vrij­dag voor de twee­de keer op het Bel­gi­sche dan­ce­fes­ti­val To­mor­row­land. Het leven van de tie­ner-dj is ech­ter niet al­tijd even mak­ke­lijk. „Ge­boekt wor­den is las­tig van­we­ge mijn leef­tijd; na elf uur ’s avonds mag ik im­mers niet wer­ken. Daar­om heb ik al een paar mooie aan­bie­din­gen moe­ten la­ten schie­ten.”

Zo jong

„Je zou het ge­zien mijn leef­tijd niet zeg­gen maar ei­gen­lijk ben ik al best lang be­zig. Toen ik een jaar of 8 was be­gon ik al met mu­ziek ma­ken. En als je vroeg be­gint, maak je ook vroeg stap­pen. Op mijn der­tien­de werd ik ont­dekt door Mix­mash, het la­bel van Laid­back Lu­ke. Laid­back Lu­ke (ech­te naam Lu­cas van Schep­pin­gen) vindt mijn mu­ziek heel vet. Dank­zij hem draai ik ook op To­mor­row­land. Ik sta op zijn Su­per You&Me sta­ge. Een heel gro­te eer.”

Eer­ste keer

„Vo­rig jaar jaar stond ik, als vijf­tien­ja­ri­ge dus, ook al op To­mor­row­land. Toen stond ik nog vroe­ger ge­pro­gram­meerd dan ko­men­de vrij­dag en draai­de ik voor - en nu schat ik - 900 men­sen. Dit jaar draai ik iets la­ter en wordt het waar­schijn­lijk druk­ker. De shows op To­mor­row­land zijn de be­lang­rijk­ste tot nu toe. Ge­boekt wor­den is las­tig van­we­ge mijn leef­tijd; na elf uur ’s avonds mag ik im­mers niet wer­ken. Daar­om heb ik al een paar mooie aan­bie­din­gen moe­ten la­ten schie­ten.”

School

„Ik zat in ha­vo 5 maar ben af­ge­lo­pen jaar ge­stopt. Het werd steeds las­ti­ger om school en dj’en te com­bi­ne­ren en ik stond er niet heel goed voor. Van­af vol­gend school­jaar volg ik de pro­du­ce­r­op­lei­ding van de Her­man Brood Aca­de­mie. Die sluit per­fect aan bij wat ik al aan het doen ben. In de loop van het jaar zal ik waar­schijn­lijk mijn ou­der­lijk huis in Hengelo ver­la­ten om naar het wes­ten te ver­hui­zen. Daar ge­beurt het toch qua elec­tro­ni­sche mu­ziek in Ne­der­land.”

Stijl

„Van veel men­sen hoor ik dat ik best wel een her­ken­ba­re stijl heb. Eu­fo­ri­sche hou­se­mu­ziek noem ik het. Ik pro­beer er heel

‘Ge­boekt wor­den is las­tig van­we­ge mijn leef­tijd; na elf uur ’s avonds mag ik im­mers niet wer­ken.’ Mark Vil­la

veel me­lo­die, ge­voel en ener­gie in te ver­wer­ken. Maar ik vind het ook leuk om te ex­pe­ri­men­te­ren. Tot dus­ver heb ik ei­gen­lijk al­leen nog maar club- en fes­ti­val­mu­ziek uit­ge­bracht. Ik maak ook pop­mu­ziek, maar dat breng ik nog niet uit.”

Died In Your Arms

„Nieu­we track die ik sa­men met de Brit­se dj en pro­du­cer Jo­nas Blue heb ge­maakt, die over tien da­gen uit­komt en nu al wel op Spo­ti­fy te be­luis­te­ren is. Drie maan­den ge­le­den heb ik hem voor het eerst ge­spro­ken en ik heb echt een klik met hem, waar ik veel in­spi­ra­tie uit­haal. Nu staat Died In Your Arms al op een com­pi­la­tie­al­bum van Jo­nas Blue en de re­ac­ties zijn heel goed.”

Voor­be­rei­ding

„Ik heb het be­hoor­lijk druk: vo­ri­ge week zat ik nog in een stu­dio in Pa­rijs, ik maak veel re­mixes en de­ze week heb ik veel in­ter­views. Maar het komt goed, hoor. Wie er mee­gaan vrij­dag? Mijn va­der en een vriend, die staan straks aan de zij­kant van het po­di­um. Vo­rig jaar was ik héél ze­nuw­ach­tig. Er kan al­tijd iets fout gaan en daar was ik heel bang voor. Nu heb ik er voor­al heel veel zin in.”

/ KE­VIN RIJNDERS

„Ik maak ook pop­mu­ziek, maar dat breng ik nog niet uit.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.