STUN­TEN OP HET SPOOR

Steeds meer men­sen ko­men in de buurt van het spoor. Ex­pres of door on­we­tend­heid.

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - AN­NE-FLEUR PEL @An­neFleurPel an­ne.fleur.pel@me­tro­nieuws.nl

Ie­mand die naast het spoor een boek leest, jon­gens die jo­lig han­gen aan spoor­bo­men, ie­mand die spoor­bo­men af­ge­plakt. In de zo­mer­tijd be­vin­den zich veel meer on­ge­no­de gas­ten langs het spoor die voor ge­vaar­lij­ke si­tu­a­ties zor­gen. „Er ge­beu­ren nog veel meer din­gen die we niet aan de gro­te klok han­gen. Dan kun­nen we ie­de­re dag be­zig blij­ven”, zegt een woord­voer­der van ProRail.

In de af­ge­lo­pen we­ken heeft ProRail on­der meer aan­gif­te ge­daan van een spoor­boom die met ta­pe vast ge­plakt was waar­door de over­weg niet meer kon slui­ten bij het Gel­der­se Koot­wijk. Het trein­ver­keer werd on­mid­del­lijk stil­ge­legd om ge­vaar­lij­ke toe­stan­den te voor­ko­men.

In Fries­land had ProRail niet de kans om het trein­ver­keer stil te leg­gen op het mo­ment dat twee jon­gens aan de spoor­bo­men hin­gen. Dit film­pje dook pas la­ter op. Ook in dit ge­val is er aan­gif­te ge­daan. De jon­gens heb­ben zich ge­meld en spijt be­tuigd, maar moe­ten gewoon op­draai­en voor even­tu­e­le scha­de. „Het me­cha­nis­me werd flink ge­for­ceerd en de bo­men bo­gen door. Stel dat de slag­boom het hier­door niet meer doet als er de vol­gen­de keer wel een trein komt? Daar had­den ze niet bij stil­ge­staan”, zegt de ProRail-woord­voer­der.

Zo­dra het mooi weer wordt trek­ken de men­sen er­op uit en ziet ProRail veel meer men­sen langs het spoor. „De­ze men­sen zijn zich vaak he­le­maal niet be­wust van de ge­va­ren van het spoor, om­dat ze er nor­maal ge- spro­ken niet mee te ma­ken krij­gen. Denk aan men­sen uit de Rand­stad die op va­kan­tie gaan in een bos­rij­ke om­ge­ving waar veel spo­ren lig­gen. Ze la­ten de hond zo­maar uit langs het spoor.”

En hier schrik­ken ma­chi­nis­ten van. Ze trek­ken aan de alarm­bel, gaan lang­za­mer rij­den en lich­ten de ver­keers­lei­ding in om het ove­ri­ge trein­ver­keer te waar­schu­wen. On­langs liep het trein­ver­keer ver­tra­ging op door een man die in de mid­den­berm net bui­ten sta­ti­on Utrecht Zui­len was gaan zit­ten. Een vier­spo­rig sta­ti­on waar trei­nen met ho­ge snel­heid langs­rij­den.

„Hij droeg deels zwar­te kle­ding, was in zich­zelf ge­keerd en al­leen ge­fo­cust op zijn te­le­foon. Een be­schrij­ving waar­bij ik en ve­le col­le­ga’s met mij di­rect arg­waan voe­len”, schrijft ver­keers­lei­der Ken Chang in een blog. „Kort­om een re­den om di­rect de alarm­knop in te druk­ken.”

Een ma­chi­nist van een Sprin­ter was ge­stopt en had de man aan­ge­spro­ken. „Hij was zich van geen kwaad be­wust en had en­kel een zon­nig plek­je op­ge­zocht waar hij zijn boek kon le­zen.” Ook de­ze man bood zijn ex­cu­ses aan, maar ont­ving toch een boe­te 140 eu­ro. Hij had ook veel ver­tra­ging ver­oor­zaakt.

Het is ver­bo­den om je bin­nen 8 me­ter van het spoor op te hou­den, uit­ge­zon­derd om over­we­gen te pas­se­ren. De ProRail-woord­voer­der noemt het een ver­ont­rus­ten­de trend dat jon­ge­ren juist het spoor uit­kie­zen om span­ning op te zoe­ken en dit via so­ci­al me­dia te de­len. „Je had de trein­vlog­gers, Poké­mon was een pro­bleem en nu het sel­fies ma­ken op het spoor. We zien een toe­na­me van men­sen die het spoor kie­zen als ach­ter­grond.”

ProRail houdt so­ci­al me­dia dan ook actief in de ga­ten. „Als we foto’s zien ver­schij­nen dan pro­be­ren we al­tijd con­tact te leg­gen met die per­soon om uit te leg­gen dat het niet mag en dat het ge­vaar­lijk is.”

/COLOURBOX

Zo­dra het mooi weer wordt trek­ken de men­sen er­op uit en ziet ProRail veel meer men­sen langs het spoor. De spoor­lo­pers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.