Har­ry Sty­les stond re­laxed op de set

Tie­ner­meis­jes­i­dool Har­ry Sty­les, be­kend van boy­band One Di­rec­ti­on en hui­di­ge so­lo­hit Sign of the Ti­mes, de­bu­teert als ac­teur in oor­logs­film Dun­kirk waar­in hij een Brit­se sol­daat speelt.

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA -

Er zijn men­sen die zeg­gen dat de­ze film le­vens kan ver­an­de­ren. Gaat dat niet wat ver?

Wat de le­vens van jon­ge­ren be­treft ge­loof ik daar ze­ker in. Als je jong bent en van kunst houdt, ab­sor­beer je al­le mu­ziek en films als een spons. Al­les wat je hoort en ziet be­ïn­vloedt en vormt je op de een of an­de­re ma­nier. Mee­sle­pen­de films als Dun­kirk de­fi­ni­ë­ren je smaak, ma­ken dui­de­lijk hoe je op be­paal­de emo­ties re­a­geert en zor­gen er dus voor dat je din­gen over je­zelf ont­dekt.

Je bent van huis uit geen ac­teur. Waar­om deed je au­di­tie voor Dun­kirk?

Ik ben een film­gek. Een van de wei­ni­ge din­gen die ik van dit pro­ject wist toen ik ging au­di­te­ren was dat Christopher Nolan er­ach­ter zat. Als je van films en ac­te­ren houdt, wil je mi­ni­maal één keer in een Nolan-pro­duc­tie spe­len. Dit is een droom die is uit­ge­ko­men.

Hoe an­ders was het om op een film­set te staan in plaats van op een po­di­um?

Het is iets héél an­ders.

Was je ze­nuw­ach­tig?

Dat viel ei­gen­lijk wel mee. Ik vond het er­gens wel fijn dat ik wei­nig ac­teer­er­va­ring heb. Het ge­volg was dat er geen to­ren­ho­ge ver­wach­tin­gen om­trent mijn pres­te­ren wa­ren en dat ik vrij re­laxed was. Ik heb me­zelf vol­le­dig over­ge­ge­ven aan Christopher Nolan. Hij is een vak­man en ik ver­trouw­de hem blind.

Wat is zijn werk­wij­ze?

Nolan is de eer­ste die op de set aan­komt en de laatste die weg­gaat. Hij is niet zo’n regisseur die op af­stand aan de touw­tjes trekt. In­te­gen­deel: al­tijd is hij in de buurt, zelfs bij on­der­wa­ter­scè­nes. Hij is bo­ven­dien heel en­thou­si­ast en ge­pas­si­o­neerd; dat werkt aan­ste­ke­lijk. Daar­bij zorgt hij er­voor dat de sfeer op de set goed is.

Wat was de groot­ste uit­da­ging voor jou op de set?

Het goed neer­zet­ten van het ka­rak­ter van mijn per­so­na­ge Alex. Het script van Dun­kirk was heel dun. Let­ter­lijk be­doel ik. Veel ac­tie en wei­nig dia­lo­gen. Het was hard wer­ken.

Er gaan on­ge­twij­feld veel One Di­rec­ti­on-fans naar de bios­coop die al­leen jou wil­len zien. Wat wil je die mee­ge­ven?

Dit is niet zo’n ty­pi­sche oor­logs­film met voor­na­me­lijk wa­pen­ge­klet­ter. Ik denk dat het een heel span­nend en emo­ti­o­neel ver­haal is. Angst­aan­ja­gend ook bij vla­gen. Als je van film houdt en van de films van Christopher in het bij­zon­der dan ga je ge­nie­ten. Ver­geet daar­bij niet dat Dun­kirk is ge­ba­seerd op een heel be­lang­rij­ke his­to­ri­sche ge­beur­te­nis, een die nog­al eens wordt ver­ge­ten om­dat hij zich af­speel­de aan het be­gin van de Twee­de We­reld­oor­log en er daar­na nog zo veel is ge­beurd. Ik ben blij als bios­coop­gan­gers zich re­a­li­se­ren dat veel van de men­sen die er­bij be­trok­ken wa­ren hel­den zijn.

Harry Sty­les (ui­terst links) in Dun­kirk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.