Net­flix gaat goed, maar er ook is kri­tiek

On­danks de uit­ste­ken­de cij­fers is het niet al­le­maal ro­zen­geur en ma­ne­schijn bij Net­flix.

Metro Holland (Amsterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - KASPER HER­MANS @Kz­zas nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Niets dan po­si­tie­ve cij­fers de­ze da­gen rond­om Net­flix. De strea­mings­dienst schrijft zwar­te cij­fers (66 mil­joen eu­ro), kent een gi­gaom­zet (bij­na 2,8 mil­jard eu­ro) en meer dan hon­derd mil­joen be­ta­len­de abon­nees. Naar sei­zoe­nen van de ei­gen ster­ke ori­gi­nals zo­als Hou­se

of Cards en Oran­ge Is The New Black wordt al­tijd reik­hal­zend uit­ge­ke­ken, maar toch is er de no­di­ge kri­tiek.

De twee ge­noem­de se­ries be­ho­ren in­mid­dels tot het meu­bi­lair van Net­flix, be­dacht in de be­gin­ja­ren (2013). Ook het in 2015 ont­wik­kel­de Nar­cos be­koort de kij­kers. De on­langs uit­ge­brach­te nieu­we sei­zoe­nen sco­ren goed, maar het pro­bleem is dat een ster­ke op­vol­ger van een ei­gen se­rie uit­blijft. On­der­tus­sen heeft con­cur­rent HBO de al­ler­groot­ste in zijn be­zit met Ga­me Of Thro­nes.

Dit jaar zijn we al dood­ge­gooid met een he­le reeks aan nieu­we Net­flix Ori­gi­nals, maar ze be­klij­ven nog niet echt. Al­leen 13 Rea­sons Why hield de ge­moe­de­ren be­zig, maar het is daar­bij nog al­tijd een beet­je de vraag of dat met het on­der­werp of de kwa­li­teit van de se­rie te ma­ken heeft.

Bo­ven­dien staat daar een groot aan­tal se­ries te­gen­over, die niet of am­per ge­scoord heb­ben. Het meest schrij­nen­de voor­beeld er­van is mis­schien wel Friends From Col­le­ge. Met How I Met Your Mo­ther-ster Co­by Smul­ders in de ge­le­de­ren werd de show com­pleet af­ge­kraakt. Het kin­der­ach­ti­ge on­der­lin­ge ge­drag werkt meer op de ze­nu­wen dan dat het leuk uit­pak­te en ook is een van de veel ge­hoor­de kri­tie­ken: waar­om zijn men­sen die zo ge­meen te­gen el­kaar doen nog vrien­den? Ook Gir­lBoss faal­de jam­mer­lijk. De se­rie werd groots aan­ge­kon­digd door het ka­naal, maar kon het pu­bliek niet be­ko­ren. Het ge­volg is dat de se­rie na het eer­ste sei­zoen al stop werd ge­zet. So­wie­so lijkt co­me­dy niet het gen­re waar­op men zich moet fo­cus­sen bin­nen Net­flix, want se­ries als Ha­ters Back Off en Flak­ed heb­ben niet be­paald gro­te in­druk ach­ter­ge­la­ten. Ook al zijn er con­cep­ten die een stuk beter wer­ken, zo­als bij­voor­beeld GLOW of The Get Down, een ech­te klap­per ont­breekt. Of het po­si­tief is om te ho­ren of niet, Net­flix lijkt dat deels op­zet­te­lijk te doen. „Ons suc­ces­ra­tio is nu veel te hoog”, zei me­de-op­rich­ter Reed Has­tings vo­ri­ge maand te­gen­over CNBC. „We heb­ben maar wei­nig shows moe­ten can­cel­len. Ik push het con­tent­team dan ook al­tijd om meer ri­si­co’s te ne­men. ‘Jul­lie moe­ten gek­ke­re din­gen pro­be­ren.’ We zou­den wat mij be­treft een ho­ge­re can­cel­ra­te moe­ten heb­ben.”

Net­flix heeft in ie­der ge­val aan­ge­ge­ven in het in nieu­we jaar niet voor winst te kie­zen en bij­na de com­ple­te om­zet te ge­brui­ken voor de nieu­we pro­duc­ties. Mis­schien komt er met dat bud­get in 2018 wel een nieu­we Hou­se of Cards of Oran­ge Is The New Black. Want als die er niet ko­men, blijft het aan­tal abon­nees dat maan­de­lijks een tien­tje wil be­ta­len dan wel bo­ven de hon­derd mil­joen?

Naar sei­zoe­nen van de ei­gen ster­ke ori­gi­nals zo­als Hou­se of Cards en Oran­ge Is The New Black (fo­to) wordt al­tijd reik­hal­zend uit­ge­ke­ken, maar toch is er de no­di­ge kri­tiek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.