Test met big da­ta

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

ProRail heeft het af­ge­lo­pen jaar ge­test met het ge­brui­ken van big da­ta om met his­to­ri­sche ge­ge­vens te kun­nen voor­spel­len waar spoor­lo­pers gaan op­dui­ken. Zo is te be­re­ke­nen op wel­ke da­gen en op wel­ke tij­den spoor lo­pen in de buurt van bij­voor­beeld scho­len, win­kel­cen­tra of cam­pings plaats­vindt. „We gaan er dan heen om men­sen te waar­schu­wen of te be­boe­ten, of om ca­me­ra­toe­zicht te plaat­sen. We heb­ben zo ook een gat in een hek ont­dekt dat ge­bruikt werd om de rou­te af te snij­den. Die heb­ben we ge­dicht en het spoor lo­pen is er ge­stopt.”

De test met big da­ta is zo’n suc­ces dat ProRail het ver­der gaat uit­brei­den. Me­de hier­door neemt het aan­tal ge­val­len van van­da­lis­me af van 175 in de eer­ste zes maan­den van 2016 naar 137 dit jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.