Gro­te scher­men terug op sta­ti­ons

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Eén cen­traal me­ga­bord, waar­op al­le ver­trek­tij­den van de trei­nen staan. Rei­zi­gers moe­ten het al een tijd­je zon­der doen, maar ze ko­men weer terug. Op de sta­ti­ons van Utrecht, Den Haag, Rot­ter­dam en Amsterdam ko­men weer gro­te bor­den te han­gen. Niet de ou­de ‘klap­per­bor­den’, maar di­gi­ta­le exem­pla­ren.

Tot 2013 hing er al een groot di­gi­taal bord op Utrecht Cen­traal, dat het klap­per­bord ver­ving. De NS vond dat zo’n me­ga­bord ach­ter­haald, en plaatste meer­de­re klei­ne scher­men waar­op rei­zi­gers de ver­trek­tij­den kon­den af­le­zen. Maar het gro­te scherm wordt toch ge­mist, en ze ko­men daar­om terug.

Waar­schijn­lijk han­gen de bor­den van­af 2018 weer in de sta­ti­ons­hal van de gro­te sta­ti­ons. Er wordt nu ge­ke­ken naar waar de bor­den precies moe­ten ko­men te han­gen, en hoe groot die dan precies moe­ten zijn. Er zijn eer­der al tes­ten ge­daan voor on­der meer de licht­sterk­te van de bor­den.

De klei­ne­re scher­men blij­ven ove­ri­gens gewoon han­gen; de gro­te bor­den zijn daar een aan­vul­ling op.

/ ANP

Het ou­de bord met ver­trek­tij­den op Utrecht Cen­traal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.