Au­to­pech op reis: ben ik ver­ze­kerd?

Metro Holland (Amsterdam) - - FINANCE - IRENE VAN DEN BERG

Op va­kan­tie met de au­to? Check voor­dat je de grens over­gaat of je ver­ze­kerd bent voor pech on­der­weg. En ont­houd: over­ver­ze­ke­ring ligt op de loer.

Ik heb een au­to­ver­ze­ke­ring. Dan ben ik toch ook ver­ze­kerd voor pech in het bui­ten­land?

De dek­king van je au­to­ver­ze­ke­ring is in het bui­ten­land bij­na al­tijd het­zelf­de als in Ne­der­land. Of je de scha­de via je au­to­ver­ze­ke­ring krijgt ver­goed, hangt dus af van je ver­ze­ke­ring. Er zijn drie soor­ten au­to­ver­ze­ke­rin­gen: WA, WA be­perkt cas­co en all­risk. Een WA­ver­ze­ke­ring is wet­te­lijk ver­plicht en dekt al­leen de scha­de die je aan een an­der toe­brengt. Scha­de aan je ei­gen bo­li­de wordt al­leen ge­com­pen­seerd door de be­perkt cas­co en all­ris­kau­to­ver­ze­ke­ring. Maar let op: som­mi­ge ver­ze­ke­rin­gen wer­ken met maxi­mum ver­ze­ker­de be­dra­gen in het bui­ten­land.

Geldt die dek­king voor de he­le we­reld?

Dat niet, maar je kunt wel een heel eind rij­den voor­dat je je moet bij­ver­ze­ke­ren. Op de groe­ne kaart, die je elk jaar sa­men met de nieu­we po­lis krijgt, kun je zien in wel­ke lan­den je au­to is ver­ze­kerd. Dat is ge­heel Eu­ro­pa, plus de lan­den in Afri­ka en Azië die gren­zen aan de Mid­del­land­se Zee, tot aan Iran toe. De kans is klein dat je met je au­to nog ver­der tuft.

Waar­om bie­den som­mi­ge ver­ze­ke­raars dan nog een ex­tra bui­ten­land­mo­du­le aan?

Heb je pech langs de weg, dan is niet al­leen de scha­de aan je au­to het pro­bleem. Je staat daar met al je spul­len en wil graag ver­der op va­kan­tie. Aan een WA-ver­ze­ke­ring of be­perkt cas­co heb je dan meest­al niet veel. Bij de mees­te all­risk­ver­ze­ke­rin­gen wordt je au­to wel naar de dichtst­bij­zijn­de ga­ra­ge ge­sleept, maar moet je zelf ver­van­gend ver­voer re­ge­len. Wil je meer ser­vi­ce, dan kun je kie­zen voor bui­ten­land­mo­du­le bij je au­to­ver­ze­ke­ring. Daar­on­der kan on­der meer val­len: een ver­van­gen­de au­to, ver­goe­ding van ho­tel­kos­ten als de au­to niet di­rect her­steld kan wor­den, nieu­we on­der­de­len, een ver­goe­ding van de kos­ten voor het weg­sle­pen van je au­to en van het in­hu­ren van het bui­ten­land­se au­to­her­stel­be­drijf. Bij som­mi­ge all­risk­ver­ze­ke­rin­gen zijn de­ze kos­ten ove­ri­gens wel in­be­gre­pen. Kijk voor­dat je over de grens rijdt, dus goed in de po­lis­voor­waar­den van je au­to­ver­ze­ke­ring.

Kan au­to­pech ook on­der mijn reis­ver­ze­ke­ring val­len?

Ja­ze­ker, ver­van­gend ver­voer of ex­tra ver­blijf­kos­ten kun­nen ook on­der je reis­ver­ze­ke­ring val­len. Meest­al niet stan­daard, maar wel als je voor au­to­mo­bi­lis­ten­hulp hebt ge­ko­zen. Wil je kos­ten be­spa­ren, ver­ge­lijk dan ook eens de bui­ten­land­mo­du­le in je reis­ver­ze­ke­ring en die van je au­to­ver­ze­ke­ring met el­kaar. En schrap er een­tje als je dub­bel ver­ze­kerd bent.

Over­ver­ze­ke­ring ligt dus op de loer.

Dat klopt. En som­mi­gen zijn ook nog aan­ge­slo­ten bij een pech­hulp­dienst, zo­als de ANWB We­gen­wacht. Via de Eu­ro­pa Ser­vi­ce kun je je ook ver­ze­ke­ren voor pech­hulp en ver­van­gend ver­voer. Heb je een nieu­we au­to, let dan ook goed op. Som­mi­ge ga­ra­ges en dea­lers ver­goe­den de eer­ste ja­ren na aan­koop van een au­to ook de ser­vi­ce in het bui­ten­land.

Kreeg jij ooit pech op va­kan­tie? Deel jouw er­va­ring op Twit­ter on­der ver­mel­ding van #me­tro­geld

/ COLOURBOX.COM

Heb je pech langs de weg, dan is niet al­leen de scha­de aan je au­to het pro­bleem. Kreeg jij ooit pech op va­kan­tie? Deel jouw er­va­ring op Twit­ter on­der ver­mel­ding van #me­tro­geld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.