De­ze week in pre­mi­è­re

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME FILM -

De films die de­ze week voor het eerst in de bios­coop gaan draai­en. Dun­kirk

Oor­logs­film van Christopher Nolan (The Dark Knight-tri­lo­gie, In­ter­stel­lar) ver­telt over de eva­cu­a­tie van hon­derd­dui­zend Brit­se en Fran­se sol­da­ten die in de Twee­de We­reld­oor­log door de na­zi’s wa­ren om­sin­geld op de stran­den van het Fran­se Duin­ker­ken. Hoofd­rol­len van Fi­onn Whi­tehead, Ken­neth Bra­na­gh en Mark Ry­lan­ce.

Nocturama

Een nog­al di­ver­se groep jon­ge­ren plant een se­rie aan­sla­gen in Pa­rijs. Wat hen drijft we­ten we niet, maar we vol­gen de voor­be­rei­din­gen als een vreemd ballet in de gan­gen van de me­tro en de stra­ten van de stad. Het lijkt een psy­cho­lo­gi­sche reis te wor­den over mo­raal en pa­ra­noia die ein­digt in een luxe wa­ren­huis, na slui­tings­tijd.

Wakefield

Ho­ward Wakefield (Bry­an Crans­ton) is een suc­ces­vol ad­vo­caat, echt­ge­noot en va­der die in een op­wel­ling be­sluit zijn, voor de bui­ten­we­reld per­fect ogen­de, leven ach­ter zich te la­ten. Hij ver­schuilt zich stie­kem op de zol­der van zijn ga­ra­ge en ob­ser­veert zijn vrouw (Jen­ni­fer Gar­ner) en hun twee doch­ters. Hoe gaat zijn ge­zin om met zijn plot­se­lin­ge af­we­zig­heid?

Sum­mer 1993

Span­je, zo­mer 1993. Na het over­lij­den van haar ou­ders ver­huist de zes­ja­ri­ge Fri­da naar haar oom en tan­te op het plat­te­land. Zij pro­be­ren Fri­da op te ne­men in hun ge­zin. Dit gaat niet zon­der slag of stoot en met na­me hun ei­gen doch­ter­tje An­na moet het ont­gel­den. Fri­da wil het liefst weer naar de stad en be­denkt ma­nie­ren om terug te ke­ren.

Sing Song

Mu­zi­ka­le film waar­in de 16-ja­ri­ge Jas­mi­ne uit­ge­no­digd wordt voor een song­con­test in Suriname. Vol en­thou­si­as­me ver­trekt ze met gi­ta­rist Stijn naar haar exo­ti­sche ge­boor­te­land, maar niet al­leen om te zin­gen. Want zon­der dat ie­mand het weet gaat ze op zoek naar haar moe­der. Met haar zoek­tocht zet ze zo­wel haar vriend­schap met Stijn als het win­nen van de wed­strijd op het spel. Dan doet ze een bij­zon­de­re ont­dek­king die al­les op zijn kop zet.

Va­le­ri­an and the Ci­ty of a Thou­sand Pla­nets

In de 28ste eeuw zijn spe­ci­a­le agen­ten Va­le­ri­an (Da­ne DeHaan) en Lau­re­li­ne (Ca­ra De­le­vingne) die de or­de in de men­se­lij­ke ge­bie­den hand­haaft. Ze wor­den uit­ge­zon­den naar de stad Alp­ha – een bloei­en­de me­tro­pool waar in­wo­ners uit al­le wind­stre­ken al eeu­wen sa­men­ko­men om hun ken­nis, in­tel­li­gen­tie en cul­tu­ren met el­kaar te de­len. Maar een duis­te­re kracht be­dreigt het vre­di­ge leven in de ‘Stad van Dui­zend Pla­ne­ten’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.