Ho­ro­scoop

Metro Holland (Amsterdam) - - @METRO -

Ram 21/3-19/4

Al­les ver­loopt soe­pel in jouw pri­véle­ven. Met je fa­mi­lie en vrien­den klikt het bij­zon­der goed en het is een heer­lijk ont­span­nen dag­je voor jou. Komt dat om­dat je een va­kan­tie in het voor­uit­zicht hebt?

Stier 20/4-20/5

Jij bent niet op en top aan de gang. Voor­al op het werk laat je een paar steek­jes val­len. Als je col­le­ga’s met jouw puin­hoop ko­men te zit­ten, doet dat de sfeer geen goed. Doe er iets aan.

Twee­ling 21/5-20/6

Je ge­voel voor per­fec­tie komt je van­daag goed van pas op het werk. Jij moet iets af­ma­ken dat ie­mand an­ders is be­gon­nen en daar­bij spe­len de de­tails een gro­te rol. Dit is je op het lijf ge­schre­ven.

Kreeft 21/6-22/7

Je ener­gie om te com­mu­ni­ce­ren is van­daag uit­zon­der­lijk. Zelf heb je het niet eens in de ga­ten, maar de men­sen om jou heen mer­ken dat zeer goed. Maak ge­bruik van je ster­ke com­mu­ni­ca­tie.

Leeuw 23/7-22/8

Laat je niet te veel werk in de schoe­nen schui­ven. Durf ‘nee’ te zeg­gen. De kwa­li­teit van je werk zal er on­der lij­den als jij te veel wilt, of, nog er­ger, je gaat er zelf on­der lij­den.

Maagd 23/8-22/9

Pas op dat je klei­ne pro­ble­men niet laat lig­gen. Ze kun­nen snel uit­groei­en tot re­gel­rech­te ram­pen. Pak mis­ver­stan­den ge­lijk op en help ze uit de we­reld. Dat scheelt jou heel veel tijd en ener­gie.

Weegschaal 23/9-22/10

Een goed gesprek met je part­ner zal veel lucht ge­ven. Dui­de­lijk­heid is voor jul­lie bei­de een ab­so­lu­te ‘must’. Als jij weet waar je aan toe bent, kun je be­paal­de trek­jes van je part­ner beter ac­cep­te­ren.

Schorpioen 23/10-21/11

Jij zult met de waar­heid naar vo­ren moe­ten ko­men en het liefst zo snel mo­ge­lijk. Het lijkt mis­schien niet mak­ke­lijk, maar het al­ter­na­tief zal nog veel moei­lij­ker wor­den.

Boogschutter 22/11-21/12

Je hoeft niet te schrik­ken als het van­daag op­eens tot je door­dringt dat jij niet zon­der de men­sen waar je heel veel van houdt kunt leven. Dat is toch heel nor­maal.

Steenbok 22/12-19/1

Jij bent te­leur­ge­steld! Dat is ver­ve­lend maar het leven gaat ver­der, hoe hard dat ook klinkt. Pro­beer het van je af te zet­ten en zorg er­voor dat je door al je ge­tob niet he­le­maal af­stompt.

Waterman 20/1-19/2

Span­nin­gen ho­pen zich op. Zorg er­voor dat jij die kwijt raakt. Dat lukt al­leen door de pro­ble­men tot op de bo­dem te on­der­zoe­ken en bloot te leg­gen. Suc­ces!

Vissen 20/2-20/3

Wat ge­beurd is, is ge­beurd, daar ver­an­der je niets meer aan. Dus leg je er bij neer en aan­vaard de con­se­quen­ties. De vol­gen­de keer pak je het an­ders aan en dat is een te­ken dat je wat hebt ge­leerd.

El­ke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.