VAN KUN­STE­NAAR TOT …

Metro Holland (Amsterdam) - - @METRO -

Al van­af dat je een pot­lood kunt vast hou­den kun je te­ke­nen, je komt er­ach­ter dat je er goed in bent, ta­lent hebt zelfs. Op school krijg je com­pli­ment­jes en je leven staat in het te­ken van te­ke­nen. Je be­gint op de mid­del­ba­re school met le­gaal graf­fi­ti spui­ten en ver­dient toch een be­hoor­lijk zak­cent­je voor een veer­tien­ja­ri­ge, ver­koopt re­gel­ma­tig je te­ke­nin­gen. Rond je zes­tien­de jaar be­gin je met schil­de­ren en je blijkt er goed in te zijn. Stie­kem denk je na over een toe­komst in de kunst. On­danks dat men­sen je ver­tel­len dat je beter geen kun­ste­naar kan wor­den. Want jee­tje daar kan je toch geen geld mee ver­die­nen!? Je bent zelf­ver­ze­kerd en weet dat je het gaat ma­ken in de kunst­we­reld. Hoe kan je an­ders al geld ver­die­nen op je zes­tien­de met een paar stom­me schil­de­rij­tjes en te­ke­nin­ge­tjes.

Je ex­po­seert een keer hier en daar, het gaat top en je gaat het he­le­maal ma­ken!

Ja, zo had het moe­ten zijn zeg ik te­gen mij­zelf.

De re­a­li­teit ligt even an­ders. Ja ik heb in­der­daad een groot ta­lent voor te­ke­nen en schil­de­ren, was al­tijd be­zig met kunst maar zal het niet gaan ‘ma­ken’.

Mijn jeugd is an­ders ver­lo­pen dan die van de mees­te men­sen. Ik heb een he­le gro­te rug­zak ge­kre­gen, en daar zit­ten niet al­leen pen­se­len en pot­jes verf in. Ik heb een erg las­ti­ge jeugd ge­had.

Zo het is er­uit! Men­sen schrik­ken vaak als ik hen ver­tel hoe het er thuis aan toe ging, ik hoor steeds va­ker de zin: Jee­tje er­ger kan bij­na niet. Vaak lach ik die zin weg en zeg ik nou.. erg, erg… dat is wel een erg zwa­re ge­dach­te.

Want wat men­sen ook van je we­ten, men­sen ver­wach­ten dat jij mee draait. Ach ie­der­een heeft wel wat mee ge­maakt, toch? Dus waar­om doe je bij­voor­beeld zo moei­lijk over een part­ti­me job en waar­om ben je zo be­zig met ‘ziek zijn’ en waar­om zeg je dat je ziek ben? Je moet gewoon uit dat put­je ko­men toch?

„Ah wat goed! Je hebt psy­chi­sche klach­ten, wauw wat tof ! Je bent nu juist een ech­te kun­ste­naar.”

Ja, dank­je­wel denk ik, dan ga ik het mis­schien toch nog ‘ma­ken’ in de kunst­we­reld

‘Ja ik heb in­der­daad een groot ta­lent voor te­ke­nen en schil­de­ren, was al­tijd be­zig met kunst maar zal het niet gaan ‘ma­ken’.’

Cin­dy van Stra­tum

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.