Een gwoon lucht­bed kan echt niet meer

Wie de­ze zo­mer goe­de sier wil ma­ken in het zwem­bad of op zee koopt een piz­za­punt, een­hoorn, wa­ter­me­loen of fla­min­go als lucht­bed.

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS - JOHAN VAN BO­VEN @jo­han­van­bo­ven j.van.bo­ven@tmg.nl

Bo­ven­aan de wit­te fa­mi­lie­g­lij­baan staat de 5-ja­ri­ge Luuk Sche­pens te trap­pe­len van on­ge­duld. Op Park Al­ba­tros in het Ita­li­aan­se To­scane is hij al tal­lo­ze ke­ren op een op­blaas­ba­re piz­za­punt naar be­ne­den ge­den­derd, maar het blon­de jo­chie krijgt er maar geen ge­noeg van. „Ik lig op een to­maat zon­der vies te wor­den”, scha­tert hij het uit. „En ik kan er lek­ker snel mee van de glij­baan af.”

De fa­mi­lie Sche­pens zijn niet de eni­ge va­kan­tie­gan­gers die met een op­val­lend lucht­bed op reis zijn ge­gaan. Even ver­der­op dob­be­ren twee Ita­li­aan­se meis­jes op een Fla­min­go in het zwem­bad. Het ro­ze ge­vaar­te en de piz­za­punt zijn on­der­deel van dé zo­mer­hy­pe van dit jaar. Want

wie van­daag de dag met een gewoon lucht­bed­je aan komt zet­ten, hoort er blijk­baar niet meer bij. De paar­se kro­ko­dil, grij­ze au­to­band en blau­we haai heb­ben plaats­kleur­rij­ker, ge­maakt voor do­nuts, een­hoorns en wa­ter­me­loe­nen. Hoe gro- ter en des te beter.

En het zijn niet al­leen kin­de­ren zo­als Luuk die er hun va­kan­tie mee op­fleu­ren. Op In­st­agram barst het van de fit­girls die zo ga­lant mo­ge­pro­be­ren lijk te po­se­ren tus­ro­ze sen de vleu­gels van een fla­min­go vol lucht. En prof­voet­bal­lers pos­ten graag film­pjes van hoe ze van­af de zwem­bad­rand een uni­corn be­sprin­gen.

De lucht­bed­den­hy­pe is dan ook big bu­si­ness. Bij bol­be­taal .com je voor de UniXXL corn van 2,75 me­ter 39,95 eu­ro. De twee­per­soonsfla­min­go kost 34,95 en voor de reu­ze­wa­ter­me­loen moe­ten wa­ter­rat­ten 37,99 eu­ro af­tik­ken. Dat zijn be­hoor­lij­ke prij­zen voor een wa­ter­bed, maar de con­su­laat ment zich blijk­baar niet af­schrik­ken door de­ze be­dra„We gen. ver­ko­pen er dui­zen­den per week”, zegt MarVer­kerk, jo­lein woord­voer­der van bol.com. „Om­dat er meer ver­schil­len­de op­blaasi­tems zijn bij­ge­ko­men is het moei­lijk om exact aan te ge­ven wat de ver­koop­stij­ging ten op­zich­te van vo­rig jaar is. Maar op ba­sis van de hui­di­ge col­lec­tie kan ik zeg­gen dat we drie keer zo veel ‘in­fla­ta­bles’ ver­ko­pen als vo­rig jaar.”

Vol­gens de web­shop zijn een­hoorns, do­nuts en fla­min­go’s ver­re­weg het po­pu­lairst on­der de lief­heb­bers van op­val­len­de lucht­bed­den. Maar daar kan zo­maar ver­an­de­ring in ko­men, vol­gens Ver­kerk. „De zwanen en bad­een­den zijn in op­komst.”

Ook ver­schil­len­de su­per­mark­ten spe­len in op de be­hoef­te aan kleur­rij­ke op­blaas­bed­den. „In de re­cla­me­fol­der van de Lidl zag ik die piz­za­punt voor maar 8 eu­ro”, zegt Stijn Sche­pens, de va­der van Luuk. „Die ben ik dus maar ge­lijk gaan ko­pen. Hier op de cam­ping heeft ie­der­een het over on­ze piz­za, ha­ha. Al ko­men er steeds meer men­sen met gek­ke lucht­bed­den. Luuk zag een jon­ge­tje met een enor­me op­blaas­kreeft, daar wil­de hij ge­lijk vriend­jes mee wor­den. Als we terug zijn van va­kan­tie gaan we ook de wa­ter­me­loen ko­pen voor als we in ei­gen land naar het strand gaan.”

De kans is groot dat de fa­mi­lie Sche­pens over twee we­ken nog meer keu­ze heeft, zo zegt Chris­ti­ne Braun, woord­voer­der van Lidl. „We zijn op de hy­pe in­ge­spron­gen door piz­za’s, do­nuts en me­loe­nen te ver­ko­pen. Maar we wil­len on­ze klan­ten blij­ven ver­ras­sen, dus heb­ben we ook een loun­geei­land in ons as­sor­ti­ment op­ge­no­men.”

Het duurt dus nog wel even voor­dat de zo­mer­hy­pe van 2017 is over­ge­waaid, of beter ge­zegd: leeg­ge­lo­pen.

/ GETTY IMAGES

Zo’n twee­per­soonsfla­min­go is niet goed­koop. Bij bol.com be­taal je er 34,95 voor. Fan­ne­ley Par­to­red­jo dob­bert op een zwaan die ze op Ba­li van een Au­stra­li­ër heeft ge­leend om van het uit­zicht te ge­nie­ten. Haar vriend Kim Wa­rink ge­niet in ei­gen zwem­bad van haar va­kan­tie. maar net bij. en broer pas­sen er met de fla­min­go en een­hoorn nog

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.