Kof­fer maakt goed­ko­pe va­kan­tie toch nog duur

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Vlie­gen an­no 2017 spot­goed­koop? Je bagage kan nog voor on­aan­ge­na­me ver­ras­sin­gen zor­gen. Zelfs de groot­ste huis­mus kan het bij­na niet weer­staan; de tic­ket­prij­zen van vlieg­reis­jes naar be­stem­min­gen dicht­bij én ver weg wor­den steeds goed­ko­per. Voor een paar tien­tjes zit je in Mil­aan en als je het echt goed doet, zit je voor een paar eu­ro in Lon­den.

Wil je lan­ger of ver­der weg op va­kan­tie, dan stij­gen de kos­ten al flink. De prij­zen om ruim­ba­ga­ge mee te ne­men zijn de af­ge­lo­pen drie jaar ver­dub­beld. Dat le­vert vol­gens San­dra de Jong van de Con­su­men­ten­bond geen ex­tra klach­ten op. „Maar het duurt ook al­tijd even voor­dat zo’n pro­ces in wer­king is ge­zet.”

Wel zijn er al lan­ge­re tijd klach­ten en vra­gen over de tic­ket­prij­zen. „Veel kos­ten zit­ten niet bij je tic­ket in­be­gre­pen. Al­leen je hand­ba­ga­ge zit er­bij. Daar kun je je voor­deel mee doen.”

Maar als je wat ex­tra’s wilt, dan wordt een trip­je met het vlieg­tuig steeds duur­der. Tij­dens het boe­kings­pro­ces heb je steeds meer op­ties. „Je stoel al met­een boe­ken, eten en drin­ken, ex­tra been­ruim­te of speedy boar­ding, je kunt een tic­ket he­le­maal uit­kle­den.” Het zijn kos­ten die niet on­ver­mijd­baar zijn, zegt De Jong. Wel zijn het na­tuur­lijk ex­tra keu­zes. „En een vlieg­tuig­maat­schap­pij mag dit ook gewoon doen.”

Tic­kets wor­den wel steeds goed­ko­per, be­na­drukt De Jong. „Dat heft el­kaar wel op. Niet op al­le vluch­ten na­tuur­lijk, maar wel vaak. En uit­ein­de­lijk kun je zelf kie­zen wel­ke ex­tra’s je neemt.” Kie­zen om je bagage in te chec­ken, heeft zo z’n voor­de­len. Op Schip­hol krijg je na­me­lijk voor­rang als je de­ze zo­mer zon­der trol­ley in de rij voor de hand­ba­ga­ge staat. El­ke week in Me­tro: een klein ge­dicht­je van Mar­louk Bas­ten, die op haar In­st­agram­ac­count @vers­jes­van­mar kop­pen uit Me­tro om­vormt tot klei­ne na­denk­mo­men­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.