Wiet­teelt le­gaal in Uruguay, maar waar blijft Ne­der­land?

Metro Holland (Amsterdam) - - IN HET NIEUWS -

Uruguay is het eer­ste land ter we­reld dat de teelt en ver­koop van wiet heeft ge­le­ga­li­seerd. Hoe aan­ne­me­lijk is het dat Ne­der­land volgt? Voor het mi­ni­ma­le be­drag van 1,12 eu­ro kun je in Uruguay van­af woens­dag een gram­me­tje wiet krij­gen bij de apo­theek. Het Zuid-Ame­ri­kaan­se land is het eer­ste land ter we­reld dat can­na­bis van pro­duc­tie tot ver­koop heeft ge­le­ga­li­seerd en ge­re­gu­leerd. Hoe zit dat precies en hoe staat het er in ons land voor?

Hoe zit het met de wiet­wet in Uruguay?

Al in 2013 werd een wet aan­ge­no­men die voor­schrijft dat Urugu­aya­nen zelf wiet mo­gen pro­du­ce­ren en dat het ge­rookt mag wor­den in clubs. Het der­de punt, de com­mer­ci­ë­le ver­koop van wiet, kost­te ech­ter meer tijd om door te voe­ren. Vrij­dag werd be­kend dat ook het punt rond de ver­koop in apo­the­ken er nu door is. Daar­mee is Uruguay het eer­ste land ter we­reld dat wiet heeft ge­le­ga­li­seerd en ge­re­gu­leerd van pro­duc­tie tot ver­koop.

Hoe kom je dan aan wiet?

Als je wiet wilt ko­pen bij een apo­theek moet je je re­gi­stre­ren. Tot nu toe valt het nog al­les­zins mee met de hoe­veel­heid Urugu­aya­nen die zich daar­aan waagt. Tot nu toe zijn het er 4.700. Op een be­vol­king van 3,4 mil­joen in­wo­ners is dat wei­nig. De groot­ste groep ge­re­gi­streer­den valt in de leef­tijd 30 tot 44 jaar. Eer­der re­gi­streer­den 6.600 men­sen zich al zo­dat ze thuis wiet kon­den te­len, en in 51 clubs in het land mag wiet wor­den ge­rookt.

Wordt Uruguay nu een twee­de Amsterdam?

Veel toe­ris­ten ko­men naar Amsterdam om­dat ze daar wiet kun­nen ro­ken. Gaan zij nu al­le­maal naar Uruguay? Waar­schijn­lijk niet. Om de komst van toe­ris­ten te­gen te gaan geldt de wiet­wet al­leen voor Urugu­aya­nen en wet­te­lij­ke be­wo­ners van het land. Bui­ten­lan­ders heb­ben dus dik­ke pech. Bo­ven­dien moet je dus of­fi­ci­eel ge­re­gi­streerd staan om wiet te mo­gen ko­pen. Er ko­men geen cof­fee­shops of plek­ken waar men­sen sa­men kun­nen ko­men om wiet te ro­ken. De can­na­bis is al­leen de apo­theek te ver­krij­gen. Niet zo span­nend dus!

En hoe zit dat met die wiet­wet in Ne­der­land?

Nu denk je mis­schien: is er in de Twee­de Ka­mer niet ook een wiet­wet aan­ge­no­men? Ja­ze­ker. In de Twee­de Ka­mer werd in fe­bru­a­ri van dit jaar de wiet­wet van D66-ka­mer­lid Ve­ra Berg­kamp met een nip­te meerderheid (77 stem­men voor en 72 stem­men te­gen) aan­ge­no­men. Berg­kamp noem­de dat toen nog een ‘po­li­tie­ke door­braak’.

Mo­men­teel wordt het be­zit van wiet voor ei­gen ge­bruik en ver­koop ge­doogd, maar de teelt en aan­voer zijn nog al­tijd straf­baar. Daar zou de nieu­we wiet­wet wat aan doen, maar hoe­wel de Twee­de Ka­mer ak­koord ging, is er in de Eer­ste Ka­mer niet zon­der meer een meerderheid.

On­der meer VVD stemt in de Eer­ste Ka­mer te­gen de wet. Aan­ge­zien de wiet­wet door de VVD mo­ge­lijk als on­der­werp voor uit­ruil wordt ge­bruikt in de ka­bi­nets­for­ma­tie, zou het goed kun­nen dat de VVD na de for­ma­tie wel voor­stemt in de Eer­ste Ka­mer. Daar­mee zou het nieu­we be­leid er dan toch ko­men.

En hoe zit het in an­de­re lan­den?

Er zijn meer­de­re lan­den waar can­na­bis deels is toe­ge­staan, maar Uruguay is het eer­ste land waar zo­wel de pro­duc­tie als ver­koop wet­te­lijk zijn toe­ge­staan. Ca­na­da volgt het voor­beeld van het Zuid-Ame­ri­kaan­se land van­af ju­li 2018 en ook Ne­der­land zou in de na­bije toe­komst het voor­beeld van Uruguay wel­eens kun­nen vol­gen.

Ove­ri­gens zijn er in de Ver­e­nig­de Sta­ten ook en­ke­le sta­ten waar wiet vol­le­dig ge­re­gu­leerd is, maar dat geldt niet voor het he­le land. Ver­der zijn er ver­schil­len­de lan­den waar het me­di­ci­na­le ge­bruik van wiet le­gaal is. In som­mi­ge de­len van de we­reld is het straf­baar om wiet in be­zit te heb­ben. Dat is voor­al het ge­val in Azië en het noor­den van Afri­ka.

/ EVERT ELZINGA | ANP

Wiet­teelt in de kel­der van The Can­na­bis Com­pa­ny in Am­ster­dam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.