Daar aan de wa­ter­kant van de vij­ver

Me­tro’s Iris dom­pel­de zich on­der in het Scho­ne Wa­ter­ex­pe­ri­ment en ex­pe­ri­men­teer­de er­op los in het Wes­ter­park.

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM - @IrisHer­mans i.her­mans@tmg.nl

Soms heb je da­gen die je ach­ter je bu­reau door­brengt en soms zit je op je knie­ën mid­den in de een­den­s­hit aan de oe­ver om het wa­ter te tes­ten. Ik ben een van de 600 Am­ster­dam­mers die zich heeft op­ge­ge­ven voor het Scho­ne Wa­ter­ex­pe­ri­ment en via de post krijg ik de Wa­ter­box toe­ge­stuurd. De eer­ste aan­blik roept zo­wel op­win­ding als vraag­te­kens op, want de in­houd met al­le pi­pet­jes, buis­jes, touw, stic­kers en pe­tri­schaal­tjes ziet er com­plex doch span­nend uit. Het heeft wat weg van een CSI-kit, maar ook van een soa-zelf­test en nieuws­gie­rig pak ik al­les uit. Zes ex­pe­ri­men­ten kun je uit­voe­ren. Zo is er het E-Co­li-ex­pe­ri­ment: hoe schoon is het wa­ter, al duurt het drie da­gen voor­dat je de re­sul­ta­ten weet. Of het geur­ex­pe­ri­ment: hoe ruikt het wa­ter ei­gen­lijk?

Ik stop de box in mijn fiets­tas en ga rich­ting Wes­ter­park. Daar aan­ge­ko­men, laat ik bij­na de de flin­ke wa­ter­box in het wa­ter val­len wan­neer ik aan de rand van de vij­ver ga zit­ten, maar het gaat net goed. Waar be­gin ik… De geur­test. Ik lees de in­struc­ties, adem goed in door mijn neus om de wa­ter­geur op te snui­ven, snif nog wat mee van de pret­peuk die de man­nen iets ver­der­op ro­ken en ruik ver­vol­gens aan de vijf buis­jes die in de box zit­ten. Bij de een haal ik mijn neus op (het ijkt wel hon­den­poep), de an­der doet me den­ken aan het par­fum van mijn tan­te. Ik schep wat wa­ter in een em­mer en ruik nog eens goed en schrijf dan op waar het wa­ter het mees­te naar ruikt. Bij het vol­gen­de ex­pe­ri­ment val ik bij­na zelf in het wa­ter als ik de ron­de kleur­schijf in het wa­ter wil han­gen. ,,Yo, gaat het wel?”, zegt een die aan komt ge­sneld. Ri­co Fel­ler gaat op zijn hur­ken naast me zit­ten. Hij werk­te ooit bij een be­drijf dat wa­ter van wa­ter­schap­pen test­te, ver­telt hij als ik uit­leg wat ik aan het doen ben. Wat een toe­val! Nog tips? ,,Nee sor­ry, ik werk­te in de lo­gis­tiek, niet in het la­bo­ra­to­ri­um.” Hij wil me wel hel­pen. Sa­men kij­ken we naar het wa­ter met het bij­ge­le­ver­de bruin­blauw­groe­ne kleu­ren­pa­let. Hij twij­felt even en kiest dan voor Q, die we bei­den be­stem­pe­len als ‘vies­groen’. De fuut die net komt aan­ge­zwom­men, piept in­stem­mend. ,,Check dit, man” en hij vist een groot stuk plas­tic uit het wa­ter. Ri­co schudt zijn hoofd, ,,Zit­ten we hier gewoon an­der­mans shit op te rui­men… Men­sen moe­ten echt wat net­ter wor­den!” We kij­ken naar het wa­ter in het door­zich­ti­ge em­mer­tje en als we goed kij­ken, zien we al­ler­lei kri­oe­len­de beest­jes. ,,Ik krijg er jeuk van”, lacht hij. ,,Ik zou hier nog niet eens gaan poot­je­ba­den, hoor.” Met het pi­pet­je haal ik wat wa­ter er­uit en ver­spreid het op het pe­tri­schaal­tje. Over drie da­gen weet ik hoe­veel E.Co­li-bac­te­ri­ën hier zit­ten…

Al lijkt het soms niet heel schoon, toch is het goed ge­steld met de wa­ter­kwa­li­teit, ver­telt Wa­ter­net. ,,Dat komt door een se­rie aan maat­re­ge­len, maar de be­lang­rijk­ste twee zijn het ver­plaat­sen van de ri­ool­wa­ter­zui­ve­rin­gen van de cen­tra­le stad naar de rand van de stad in het wes­te­lijk ha­ven­ge­bied. Daar is in 2006 een vol­le­dig nieu­we zui­ve­ring ge­bouwd.” De laatste ja­ren is het wa­ter in de grach­ten, slo­ten, vij­vers en vaar­ten in Amsterdam ook veel scho­ner ge­wor­den. ,,Ze­ker in de zo­mer ma­ken de be­wo­ners van de stad hier dan ook vol­op ge­bruik van. Het war­me weer, maar ook he­vi­ge re­gen­bui­en kun­nen er­voor zor­gen dat het wa­ter tij­de­lijk min­der schoon is. Denk bij­voor­beeld aan meer al­gen­groei of ri­o­len die over­stro­men. Tijd om de wa­ter­kwa­li­teit in de stad nog beter in beeld te bren­gen dus.”

/ ANP

Ook hier bij de Slo­ter­plas kan je het wa­ter tes­ten in het ka­der van het Scho­ne Wa­ter­ex­pe­ri­ment

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.