Op­tre­den brand­weer Diemen on­der­zocht

Metro Holland (Amsterdam) - - AMSTERDAM - ANP

Er komt een ex­tern on­der­zoek naar het op­tre­den van de brand­weer rond de flat­brand in Diemen, waar­bij in de nacht van dins­dag op woens­dag een be­wo­ner om het leven kwam. Lo­co­bur­ge­mees­ter Lex Schol­ten liet we­ten dat de drie­hoek (ge­meen­te, po­li­tie en het Open­baar Mi­nis­te­rie) daar op­dracht toe zal ge­ven.

De do­de en een zwaar­ge­wond slacht­of­fer wer­den door de po­li­tie ge­von­den na­dat het sein ‘brand mees­ter’ was ge­ge­ven. Het lijkt er vol­gens Schol­ten dus op dat de brand­weer de wo­nin­gen in de stu­den­ten­flat niet of on­vol­doen­de heeft ge­con­tro­leerd. ,,Ken­ne­lijk zijn tij­dens de eva­cu­a­tie men­sen ach­ter­ge­ble­ven in het ge­bouw. Wij vra­gen ons af hoe dat kan”, zei Schol­ten. „Ik heb af­ge­spro­ken met de brand­weer­com­man­dant dat we dit ste­vig gaan eva­lu­e­ren.”

Wie het on­der­zoek gaat uit­voe­ren, moet nog wor­den be­paald. ,,On­ze eer­ste zorg zijn de men­sen, daar­na gaan we het be­kij­ken.”

Eer­der op de dag werd dui­de­lijk dat de po­li­tie ,,re­ke­ning houdt met mo­ge­lij­ke brand­stich­ting”. De lo­co­bur­ge­mees­ter be­ves­tig­de dat ,,vol­doen­de aan­lei­ding is ge­von­den voor na­der on­der­zoek”, maar hij kon er nog niet ver­der op in­gaan. Ook de iden­ti­teit van het slacht­of­fer kon hij nog niet ver­tel­len.

De be­wo­ners van de flat heb­ben woens­dag niet thuis ge­sla­pen. Het groot­ste pro­bleem dat nog moest wor­den op­ge­lost was dat een van de vlucht­rou­tes ge­ha­vend is.

/ ANP

On­der­zoek bij een stu­den­ten­flat waar een brand heeft ge­woed. De brand die een be­wo­ner het leven kost­te is mo­ge­lijk aan­ge­sto­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.