Mal­lor­ca is van ons!

Se­rie over wer­ken op fees­tend Mal­lor­ca bin­nen­kort op de Me­tro-app en Me­tro­nieuws.nl.

Metro Holland (Amsterdam) - - EXTRA TIME - ERIK JONK @ErikJonk erik.jonk@me­tro­nieuws.nl

Daan, Ma­rij­ke, Sjon, Roy, Car­mell en Ja­nell wer­ken de he­le zo­mer in Club NL op Mal­lor­ca.

Me­tro volgt ze tij­dens het prop­pen, bij op­tre­dens van ar­ties­ten als Dy­na en Big­gi, en geeft een kijk­je in de we­reld van het ma­na­gen van een van de groot­ste clubs van Mal­lor­ca. Want is het ei­gen­lijk al­leen maar zon, zee, strand en seks? Of is het voor­al kei­hard wer­ken?

Dat zie je van­af vrij­dag 28 ju­li el­ke week in de Me­tro-app en op Me­tro­nieuws.nl. Ge­ne­ral ma­na­ger van het po­pu­lai­re Club NL, waar acht­hon­derd men­sen tot in de vroe­ge uur­tjes kun­nen fees­ten, is voor het zes­de sei­zoen Am­ster­dam­mer Ya­rin Ploum: „Veel Ne­der­lan­ders die naar Mal­lor­ca ko­men, vin­den Club NL leuk van­we­ge de ar­ties­ten (zo zijn de Vun­zi­ge Deun­tjes-avon­den fa­meus, red.). Ze mer­ken dat we met een heel mooi team wer­ken.”

Dat laatste blijkt, want een baan in de­ze ‘feest­tent’ is ge­wild. Ploum: „Per jaar stu­ren dui­zend tot twee­dui­zend men­sen een sol­li­ci­ta­tie. Echt ab­surd, hoe­wel Mal­lor­ca nu een zeer po­pu­lai­re be­stem­ming is. Ne­der­land­se va­kan­tie­gan­gers zien hier een hecht team waar­in mooie vriend­schap­pen ont­staan. Die va­kan­tie­gan­gers wil­len een jaar la­ter bij Club NL wer­ken, maar dat geldt ook voor werk­ne­mers van an­de­re kroe­gen en clubs. Ze wil­len bij ons ho­ren.”

Ge­luks­vo­gels die een plek in de­ze club heb­ben be­mach­tigd zijn er na­tuur­lijk wel. Een club die tien­tal­len ja­ren al in han­den is van een Span­jaard en sinds een jaar of acht het naam­bord Club NL op het dak heeft. „Wat zij mee­ma­ken ga je in

Mal­lor­ca is van ons zien”, zegt Ploum. „Wat komt er al­le­maal kij­ken bij ba­nen als prop­per of bar­vrouw? Ik kan je ver­tel­len: het is ge­wel­dig wer­ken hier, per­so­neel huilt als het zo­mer­sei­zoen voor­bij is. Maar ver­der is het ook heel hard wer­ken hoor, met veel feest en wei­nig slaap. Het vergt veel ener­gie, maar el­ke dag zie je weer een mooie club, vol men­sen. Dat geeft ie­der­een een trots ge­voel en je hebt met­een weer zin in de vol­gen­de dag.”

De he­ren van Club NL (vl­nr): Ber­ry, Sjon, Roy, Daan en ge­ne­ral ma­na­ger Ya­rin. De da­mes, vl­nr: Ma­rij­ke, Car­mell en Ja­nell.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.